Приватне акціонерне товариство "Річковий порт"

     
 
Дата розміщення: 31.10.2017

Особлива інформація на 28.10.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

28.10.2017ЗвільненоГолова правлiння-начальник портуБурхан Сергiй Олеговичд/н, д/н, д/н0.00045
Зміст інформації:
Голова правлiння-начальник порту Бурхан Сергiй Олегович (не дав згоди на розкриття паспортних даних) звiльнено 28.10.2017 р.(дата вчинення дiї 28.10.2017) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00045% на суму 5.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, з 12.03.2014р. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 28.10.2017р. (протокол №1 вiд 28.10.2017р.). Дiючого голову правлiння-начальника порту Бурхан С.О. переобрано загальними зборами акцiонерiв 28.10.2017р. (протокол №1 вiд 28.10.2017р.) на настуний термiн 3 роки.
28.10.2017ЗвільненоЗаступник голови правлiнняБабець Тетяна Олександрiвнад/н, д/н, д/н0.00009
Зміст інформації:
Заступник голови правлiння Бабець Тетяна Олександрiвна (не дала згоди на розкриття паспортних даних) звiльнено 28.10.2017 р.(дата вчинення дiї 28.10.2017) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00009% на суму 1.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, з 12.03.2014р. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 28.10.2017р. (протокол №1 вiд 28.10.2017р.). Дiючого заступника голови правлiння Бабець Т.О. переобрано загальними зборами акцiонерiв 28.10.2017р. (протокол №1 вiд 28.10.2017р.) на настуний термiн 3 роки.
28.10.2017ЗвільненоЧлен правлiнняВоловик Андрiй Федоровичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Член правлiння Воловик Андрiй Федорович (не дав згоди на розкриття паспортних даних) звiльнено 28.10.2017 р.(дата вчинення дiї 28.10.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, з 12.03.2014р. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 28.10.2017р. (протокол №1 вiд 28.10.2017р.). Призначено (обрано) на посаду замiсть звiльненої особи Антiпова Олексiя Олександровича термiном на 3 роки.
28.10.2017ЗвільненоГолова наглядової радиСпектор Олександр Юрiйовичд/н, д/н, д/н30.03516
Зміст інформації:
Голова наглядової ради Спектор Олександр Юрiйович (не дав згоди на розкриття паспортних даних) звiльнено 28.10.2017 р.(дата вчинення дiї 28.10.2017) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 30.03516% на суму 331418.30 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, з 12.03.2014р. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 28.10.2017р. (протокол №1 вiд 28.10.2017р.). Дiючого голову наглядової ради Спектора О.Ю. переобрано загальними зборами акцiонерiв 28.10.2017р. (протокол №1 вiд 28.10.2017р.) на настуний термiн 3 роки.
28.10.2017ЗвільненоЧлен наглядової радиОлещенко Наталiя Юрiївнад/н, д/н, д/н22.99984
Зміст інформації:
Член наглядової ради Олещенко Наталiя Юрiївна (не дала згоди на розкриття паспортних даних) звiльнено 28.10.2017 р.(дата вчинення дiї 28.10.2017) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 22.99984% на суму 253788.15 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, з 12.03.2014р. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 28.10.2017р. (протокол №1 вiд 28.10.2017р.). Дiючого члена наглядової ради Олещенко Н.Ю. переобрано загальними зборами акцiонерiв 28.10.2017р. (протокол №1 вiд 28.10.2017р.) на настуний термiн 3 роки.
28.10.2017ЗвільненоЧлен наглядової радиЛавриненко Катерина Олександрiвнад/н, д/н, д/н23.00329
Зміст інформації:
Член наглядової ради Лавриненко Катерина Олександрiвна (не дала згоди на розкриття паспортних даних) звiльнено 28.10.2017 р.(дата вчинення дiї 28.10.2017) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 23.00329% на суму 253826.30 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, з 12.03.2014р. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 28.10.2017р. (протокол №1 вiд 28.10.2017р.). Дiючого члена наглядової ради Лавриненко К.О. переобрано загальними зборами акцiонерiв 28.10.2017р. (протокол №1 вiд 28.10.2017р.) на настуний термiн 3 роки.
28.10.2017ЗвільненоРевiзорГалаган Свiтлана Василiвнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Ревiзор Галаган Свiтлана Василiвна (не дала згоди на розкриття паспортних даних) звiльнено 28.10.2017 р.(дата вчинення дiї 28.10.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, з 12.03.2013р. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 28.10.2017р. (протокол №1 вiд 28.10.2017р.). Дiючого реiзора Галаган С.В. переобрано загальними зборами акцiонерiв 28.10.2017р. (протокол №1 вiд 28.10.2017р.) на настуний термiн 3 роки.
28.10.2017ПризначеноРевiзорГалаган Свiтлана Василiвнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Ревiзор Галаган Свiтлана Василiвна (не дала згоди на розкриття паспортних даних) призначено 28.10.2017 р.(дата вчинення дiї 28.10.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв : з 1998 року по сьогоднiшнiй день головний бухгалтер ТОВ "Норма Д", обрана ревiзором ПАТ "Днiпродзержинський рiчковий порт" з 12.03.2013 р. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 28.10.2017р. (протокол №1 вiд 28.10.2017р.).
28.10.2017ПризначеноГолова наглядової радиСпектор Олександр Юрiйовичд/н, д/н, д/н30.03516
Зміст інформації:
Голова наглядової ради Спектор Олександр Юрiйович (не дав згоди на розкриття паспортних даних) призначено 28.10.2017 р.(дата вчинення дiї 28.10.2017) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 30.03516% на суму 331418.30 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв : приватний адвокат, свiдоцтво № 1797 вiд 21.01.2008 р. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 28.10.2017р. (протокол №1 вiд 28.10.2017р.).
28.10.2017ПризначеноЧлен наглядової радиОлещенко Наталiя Юрiївнад/н, д/н, д/н22.99984
Зміст інформації:
Член наглядової ради Олещенко Наталiя Юрiївна (не дала згоди на розкриття паспортних даних) призначено 28.10.2017 р.(дата вчинення дiї 28.10.2017) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 22.99984% на суму 253788.15 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв : неповна середня школа-iнтернат № 2, заступник директора. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 28.10.2017р. (протокол №1 вiд 28.10.2017р.).
28.10.2017ПризначеноЧлен наглядової радиЛавриненко Катерина Олександрiвнад/н, д/н, д/н23.00329
Зміст інформації:
Член наглядової ради Лавриненко Катерина Олександрiвна (не дала згоди на розкриття паспортних даних) призначено 28.10.2017 р.(дата вчинення дiї 28.10.2017) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 23.00329% на суму 253826.30 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв : не працює. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 28.10.2017р. (протокол №1 вiд 28.10.2017р.).
28.10.2017ПризначеноГолова правлiння-начальник портуБурхан Сергiй Олеговичд/н, д/н, д/н0.00045
Зміст інформації:
Голова правлiння-начальник порту Бурхан Сергiй Олегович (не дав згоди на розкриття паспортних даних) призначено 28.10.2017 р.(дата вчинення дiї 28.10.2017) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00045% на суму 5.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв : до 2013 року - начальник вантажного району ПАТ "Днiпродзержинський рiчковий порт", з березня 2013 року Голова Правлiння - начальник порту ПАТ "Днiпродзержинський рiчковий порт". Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 28.10.2017р. (протокол №1 вiд 28.10.2017р.).
28.10.2017ПризначеноЗаступник голови правлiнняБабець Тетяна Олександрiвнад/н, д/н, д/н0.00009
Зміст інформації:
Заступник голови правлiння Бабець Тетяна Олександрiвна (не дала згоди на розкриття паспортних даних) призначено 28.10.2017 р.(дата вчинення дiї 28.10.2017) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00009% на суму 1.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв : з 2000 року по сьогоднiшнiй день юрист ПАТ "Днiпродзержинський рiчковий порт". Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 28.10.2017р. (протокол №1 вiд 28.10.2017р.).
28.10.2017ПризначеноЧлен правлiнняАнтiпов Олексiй Олександровичд/н, д/н, д/н0.00009
Зміст інформації:
Член правлiння Антiпов Олексiй Олександрович (не дав згоди на розкриття паспортних даних) призначено 28.10.2017 р.(дата вчинення дiї 28.10.2017) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00009% на суму 1.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - на 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв : з 2000 року по сьогоднiшнiй день головний енергетик юрист ПАТ "Днiпродзержинський рiчковий порт". Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 28.10.2017р. (протокол №1 вiд 28.10.2017р.).

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.