Приватне акціонерне товариство "Річковий порт"

     
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство Публічне акціонерне товариство "Дніпродзержинський річковий порт" за ЄДРПОУ 14287519
Територія   за КОАТУУ 1210436900
Орган державного управління   за СПОДУ 6024
Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 112
Вид економічної діяльності за КВЕД 52.24"
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт про фінансові результати
за 2012 рік

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003

I. Фінансові результати

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 12115 6820
Податок на додану вартість 015 2019 1111
Акцизний збір 020 0 0
025 0 0
Інші вирахування з доходу 030 0 0
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 10096 5709
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 6680 5338
Валовий:
прибуток 050 3416 371
збиток 055 0 0
Інші операційні доходи 060 0 0
Вписуваний рядок - У т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 815 702
Витрати на збут 080 0 0
Інші операційні витрати 090 2124 1287
Вписуваний рядок - У т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 100 477 0
збиток 105 0 1618
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 4346 1828
Інші доходи(1) 130 0 284
Фінансові витрати 140 12853 0
Втрати від участі в капіталі 150 0 0
Інші витрати 160 390 371
Вписуваний рядок - Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток 170 0 123
збиток 175 8420 0
Вписуваний рядок - У т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
Вписуваний рядок - У т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 0 37
Вписуваний рядок - Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльност 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток 190 0 86
збиток 195 8420 0
Надзвичайні:
доходи 200 0 0
витрати 205 0 0
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
Вписуваний рядок - Частка меншості 215 0 0
Чистий:
прибуток 220 0 86
збиток 225 8420 0
Вписуваний рядок - Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою 131 0

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 3210 2448
Витрати на оплату праці 240 1225 518
Відрахування на соціальні заходи 250 463 346
Амортизація 260 2141 1708
Інші операційні витрати 270 2124 1287
Разом 280 9163 6307

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 22068690 22068690
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 22068690 22068690
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 -0.38154 0.0039
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 -0.38154 0.0039
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

Примітки: Дохiд У статтi "Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)" Звiту про фiнансовi результати за 2012 рiк вiдображено загальний дохiд (виручку) вiд реалiзацiї у сумi 12115 тис. грн. Аудитором пiдтверджується правильнiсть визначення чистого доходу вiд реалiзацiї за 2012 рiк у сумi 10096 тис. грн. " Iншi доходи 4346 тис. грн. Вирахування з доходу: " Податок на додану вартiсть 2019 тис. грн. Визначення доходiв в повної мiрi вiдповiдає вимогам МСБО 18 "Доходи". Витрати Витрати виробництва облiковуються вiдповiдно МСБО 2 "Запаси". Склад витрат, порядок розподiлу витрат здiйснюється згiдно з облiковою полiтикою пiдприємства та вiдповiдає мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi. " Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 6680 тис. грн. " Адмiнiстративнi витрати 815 тис. грн. " Iншi операцiйнi витрати 2124 тис. грн. " Iншi витрати 13243 тис. грн. Податок на прибуток визнаний витратами згiдно з МСБО 12 "Податок на прибуток" в звiтному перiодi становив 159 тис. грн. У статтi "Чистий прибуток (збиток)" Звiту про фiнансовi результати за 2012 рiк Публiчного акцiонерного товариства "Днiпродзержинський рiчковий порт" вiдображено збиток у сумi 8420 тис. грн. Аудитор пiдтверджує реальнiсть та точнiсть фiнансових результатiв дiяльностi Публiчного акцiонерного товариства "Днiпродзержинський рiчковий порт", вiдображених у фiнансовiй звiтностi, достовiрнiсть даних про дохiд (виручку) вiд реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг) згiдно з МСБО 18 "Доходи", згiдно з положеннями мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.


Керівник

 

(підпис)

Снєжко Зiновiй Iсаакович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Солонiхiна Надiя Iванiвна