Приватне акціонерне товариство "Річковий порт"

     
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); Публічне акціонерне товариство "Дніпродзержинський річковий порт" (надалі - Товариство) зареєстровано 25 травня 1993 року виконавчим комітетом Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області. Також здійснено реєстрацію у податковій інспекції та фондах соціального страхування згідно діючого законодавства України. Таким чином, статусу юридичної особи Товариство набуло саме з 25 травня 1993 року. Розпорядження Дніпродзержинського міськвиконкому №370-р, є правонаступником державного підприємства "Дніпродзержинський річковий порт". Історія існування підприємства налічує більше 79 року (1932р.). Розташоване на правому березі Дніпра в одному з крупних промислових центрів Придніпров'я - м. Дніпродзержинськ.
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; Виробничо-організаційна структура товариства включає до свого складу два вантажні райони , службу флоту, механічну майстерню,службу енергетика, адміністацію порту та деякі інші допоміжні структурні одиниці.
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; Середньооблікова чисельність 71 чол. Фонд оплати праці - 1183,7 тис.грн. Витрати на моплату праці зменшено з рівнем попереднього року на 290 тис.грн.
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; Підприємство не належить до будь-яких об'єднань.
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; Спцільної діяльності з іншими організаціями не було.
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб в звітному році не надходило.
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); Облік фінансово-господарської діяльності здійснюється в журнально-ордерній формі. Фінансова звітність була підготовлена у відповідності до бухгалтерських звітів, що складені за 2012 рік відповідно до наказу Міністерства фінансів України щодо складу та порядку заповнення річного звіту підприємства, з дотриманням схвалених ДКЦПФР "Методичних рекомендацій бухгалтерської звітності відкритих акціонерних товариств та підприємств - емітентів облігацій у фінансовому звітність МСБО". Придбані (створені) основні засоби і їхня оцінка проводяться за первісною вартістю у відповідності з П (С) БО 7 "Основні засоби". При нарахуванні амортизації застосовується метод зменшувального залишку із застосуванням протягом 2012 року норм, встановлених для нарахування амортизації. Порядок визначення і первісної оцінки придбання запасів здійснюється у відповідності з стандартами П (С) БО 9 "Запаси". Надходження запасів відображається за первісною вартістю вибуття, за ідентифікаційною вартістю. Облік витрат на виробництво ведеться у відповідності з Правилами застосування Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" та типовими положеннями по плануванню, обліку і калькулюванню собівартості продукції у відповідності П (С) БО "Витрати".
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Основні види послуг, що надає ПАТ "Дніпродзержинський річковий порт": Протягом фінансового 2012 року, товариство здійснювало наступні види підприємницької діяльності, дохід (виручка) від здійснення яких відображено у звіті: - транспортна обробка суден (навантажувальні-розвантажувальні роботи); - реалізація шлаку, піску; - інші. Основними складовими діяльності товариства у звітному році були: надання послуг по транспортній обробці суден, перевантажувальні роботи, реалізація шлаку, піску. На протязі звітного року власними засобами товариства перероблено 288,3 тис.тн. вантажів. Загальна сума отриманого товариством чистого доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за 2012 рік становить 10096 тис. грн., а саме: навантажувальні-розвантажувальні роботи 7382 тис. грн (3,1%), реалізація товару 2714 тис. грн. (26,9%) Основні ринки збуту продукції та послуг - Дніпровський Металургійний комбінат та інші промислові підприємства, комунальні, дорожні та інші служби. Поступово розширюються ринки збуту продукції в інші регіони України. Найбільші споживачі: - ПАТ "Дніпровський Металургійний комбінат" - реалізація піску, шлаку; - ТОВ "Реверс" - навантажувальні роботи; - ПРАТ "Придніпровський спецкар`єр" - перевезення вантажів; - ВАТ "Кривбасстройіндустрія" - реалізація піску; - ВАТ "ПівдГЗК" - реалізація піску; - ТОВ "МТЕК" Інтертранс Сервіс" - перевалка вантажів; - ДП "АСК Укрріч Флот" - ремонт плавзасобів; - "Дніпро Азот" - реалізація піску. Основними складовими діяльності Товариства у звітному році були: надання послуг по транспортній обробці суден, перевантажувальні роботи та реалізація піску. Товариство здійснює комерційну діяльність відповідно до чинного законодавства України та Статуту товариства. В розрізі галузі ПАТ "Дніпродзержинський річковий порт" є складовою частиною водно-транспортної системи України, діяльність якої залежить від загального економічного стану країни. В 2012 році діяльність порту була сконцентрована на переробці вантажів. Найбільш впливовий конкурент в галузі водного транспорту в регіоні по наданню послуг - ДП "АСК"Укррічфлот", який реалізує подібну продукцію та послуги.
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; За останні роки вартість активів зменшилась на 6913 тис.грн. Основні придбання:поліпшення основних засобів.
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; Правочинів з власниками істотної участі не було.
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; Станом на 01.01.2013р.на балансі значились основні засоби загальною вартістю 26174,0 тис.грн.Протягом року придбано основних засобів на 6913 тис.грн.Загальна балансова вартість становить 10944 тис.грн. станом на 01.01.2014р.
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; Сезонний вплив (міжнавігаціонний період). Необхідність довгострокових капіталовкладень на утримання портових гідротехнічних споруд та рухомого складу флоту. Недостатня кількість обігових коштів для забезпечення паливно-мастильними матеріалами та зростання їх вартості. Інтегрування річкового порту в єдину транспортну схему по відвантаженню експортних вантажів Дніпровського меткомбінату.
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; У 2013 році штрафних санкцій за порушення чинного законодавства та платіжної дисципліни не було, тому питань претензійно-судової роботи не було.
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; Товариство працює на умовах самофінансування і госпрозрахунку. Позики банку 2013 році не виконувалися. Фінансування технічного розвитку та впровадження нових потужностей здійснювалося за рахунок власних коштів. Достатність робочого капіталу поточних потреб забезпечено.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; За звітний період укладено низку договорів з метою забезпечення господарської діяльності. Всі договори в звітному періоді виконані повністю.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); Згідно з попередніми прогнозами, при умові підвищення платоспроможності споживачів послуг, передбачається зберегти обсяги оброблених вантажів та інших робіт і послуг порту. На 2014 рік передбачається збільшення рентабельності виконання робіт та послуг, збереження окремих позитивних показників та досягнення прибутковості Товариства. У сфері реалізації діяльність буде спрямована на розширення ринків збуту, підвищення рівня комерційної роботи та маркетингу, заключенню нових договорів на надання послуг, обсягів реалізації, більш ефективної діяльності в умовах збільшення прозорості діяльності.
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; Дослідження та розробки емітент не веде.
судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; Емітент не є стороною ніяких судових спорів.
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. На балансі підприємства об'єктів соціально-побутового призначення немає, власного житлового фонду немає. Викиди речовин, що забруднюють навколишне середовище, підприємство не здійснювало. Діяльність Товариства в частині природокористування регламентується Законами України та іншими нормативними актами. Згідно п.2. 1. 8. "Положення про надання регулярної та особливої інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами-емітентами облігацій" (№ 72 від 09.06.1998р. зі змінами та доповненнями), в якому вказано, що "З метою розкриття інформації щодо рівня корпоративного управління емітент може додати до річного звіту інформацію "Інформація про стан корпоративного управління" (додаток 8), ПАТ "Дніпродзержинський річковий порт" не вважає потрібним надавати інформацію, що міститься в вищевказаному додатку.