Приватне акціонерне товариство "Річковий порт"

     
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 12.03.2013
Кворум зборів** 99.041
Опис Порядок денний: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 3. Звiт правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2012р., прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Звiт наглядової ради Товариства за 2012р., прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2012р. 6. Визначення порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства. 7. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв та порядку їх виплати. 8. Переобрання наглядової ради Товариства. 9. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв(контрактiв), що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради. 10.Переобрання правлiння Товариства, затвердження умов контракту з головою правлiння Товариства та обрання особи, уповноваженої на пiдписання контракту вiд iменi Товариства. 11. Обрання Ревiзора Товариства. 12.Внесення змiн до Статуту шляхом викладення в новiй редакцiї. Доповнень до порядку денного не надходило. Результат розгляду питань порядку денного: По 1-му питанню порядку денного лiчильну комiсiю обрано. По 2-му питанню порядку денного обрано голову та секретаря зборiв. По 3-му питанню звiт правлiння про дiяльнiсть товариства в 2012 роцi прийнято до вiдома. По 4-му питанню звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк прийнято до вiдома. По 5-му питанню рiчний звiт Товариства за 2012 рiк затверджено. По 6-му питанню отриманi збитки за 2012 рiк вiднести на рахунок непокритих збиткiв, резервний фонд не створювати. По 7-му питанню дивiденди не сплачувати в звзку з наявнiстю збиткiв. По 8-му питанню переобрано неовий склад Нагнлядової ради на 3 роки. По 9-му питанню зативердженi умови цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради, а також уповноваженi особи для пiдписання договорiв вiд iменi Товариства. По 10-му питанню вiдкликано попереднiй склад правлiння та обрано генеральним директором Снєжко З.I. По 11-му питанню обрано нового ревiзора товариства на 3 роки. По 12-му питанню внесено змiни до Статуту шляхом викладення його в новiй редакцiї.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.