Приватне акціонерне товариство "Річковий порт"

     
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Промiнвестбанк"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 00039002
Місцезнаходження УКРАЇНА", Київська область, д/н, м.Київ, 01001, провулок Шевченка, буд.12
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №286518
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.09.2013
Міжміський код та телефон (044) 3646777
Факс (044) 2705126
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Обслуговування емiтента вiдбувається на пiдставi договору № 9-28 вiд 17.04.2013р про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам iменних цiнних паперiв випуску, що дематерiалiзується, про що 17 грудня 2012 року загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення про дематерiалiзацiю.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "IНТЕЛЕКТ-КАПIТАЛ"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 36391522
Місцезнаходження УКРАЇНА", Київська область, д/н, м.Київ, 03062, вул.Чистякiвська,б.2,офiс 307
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4255
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.09.2009
Міжміський код та телефон (044) 5172277
Факс (044) 5164480
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис Номер i дата договору на проведення аудиту: договiр про надання аудиторських послуг № 24/05-1А вiд 24.05.2013року. Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту: дата початку - 01.03.2014 року; дата закiнчення - 17.03.2014 року. Масштаб проведення аудиту: перевiрка фiнансової звiтностi за перiод з 1 сiчня 2013 року по 31 грудня 2013 року, станом на 31 грудня 2013 року. Пiдстава для проведення аудиту: Закон України "Про аудиторську дiяльнiсть" № 3125-XII вiд 22.04.1993 р., Мiжнароднi стандарти аудиту, Закон України "Про акцiонернi товариства" № 514-VI вiд 17 вересня 2008 року, Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України вiд 29.09.2011 № 1360 "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)".

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа "Перспектива"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 33718227
Місцезнаходження УКРАЇНА", Дніпропетровська область, д/н, м.Днiпропетровськ, 49000, вул.Ленiна, буд.30
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 483591
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 31.08.2009
Міжміський код та телефон 056-3739594
Факс 056-3739594
Вид діяльності Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi нга фондовому ринку
Опис Згiдно дiючого законодавства акцiї товариства включено до бiржового списку (ст.24 Закону України "Про акцiонернi товариства") станом на дату складання звiту.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження д/н, Дніпропетровська область, д/н, м.Київ, 01001, вул.Б.Грiнченка, буд.3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.05.2011
Міжміський код та телефон 044-2791078
Факс 044-3777016
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiя цiнних паперiв
Опис Глобальний сертифiкат акцiй було депоновано по дематерiалiзацiї випуску акцiй (дата закриття реєстру 15.04.2013р.) в ПАТ "НДУ".