Приватне акціонерне товариство "Річковий порт"

     
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Інтелект-Капітал"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 36291522
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 03062, м.Київ, вул. Чистяківська 2, оф.307
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4255, 12.02.2009
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 181, П, 000181, 04.06.2013, 31.10.2018
Текст аудиторського висновку (звіту) 1. Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі, стану внутрішнього аудиту вимогам законодавства За результатами проведеної перевірки можна дійти висновку про те, що в ПАТ "Дніпродзержинський річковий порт" впроваджуються принципи корпоративного управління. Корпоративне управління базується на наступних принципах: " Забезпечення акціонерам реальної можливості здійснювати свої права, пов'язані з участю у Товаристві; " Однакове ставлення до акціонерів, незалежно від кількості належних їм акцій; " Здійснення ревізійною комісією контролю за діяльністю правління, а також підзвітність ревізійної комісії акціонерам Товариства; " Здійснення правлінням виваженого, сумлінного та ефективного керівництва поточною діяльністю Товариства, підпорядкованість правління зборам акціонерів; " Своєчасне розкриття повної та достовірної інформації про Товариство, в тому числі про його фінансовий стан, економічні показники, значні події, структуру власності та управління з метою забезпечення можливості прийняття зважених рішень акціонерами та контрагентами Товариства; " Ефективний контроль з боку ревізійної комісії за фінансово-господарською діяльністю Товариства з метою захисту прав та законних інтересів акціонерів та контрагентів Товариства. Аудитор, розглянувши стан внутрішнього контролю, вважає за необхідне зазначити наступне: Стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього аудиту, повинен відповідати Закону України "Про акціонерні товариства". Зазначений Закон не містить вимог щодо обов'язкового обрання (призначення) у товаристві (наглядовою радою) корпоративного секретаря та/або внутрішнього аудитора, тому виконання цих функцій правлінням та ревізійною комісією не може розглядатися як невиконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Формування складу органів Товариства здійснюється відповідно до статуту. Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи: " Загальні збори - вищий орган Товариства; " Наглядова Рада - орган, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і контролює та регулює діяльність виконавчого органу; " Правління - є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. - Ревізійна комісія - є органом Товариства, який контролює та перевіряє фінансовогосподарську діяльність Товариства Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено статутом Товариства, що затверджений загальними зборами Товариства (Протокол № 14 від 17.12.2012 року). Інші внутрішні документи у Товаристві не приймалися. Кількісний склад сформованих органів Товариства та їх функціонування регламентується та відповідає вимогам статуту. Протягом звітного року правління Товариства здійснювало поточне управління фінансово - господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено статутом Товариства. Контроль за фінансово - господарською діяльністю Товариства протягом звітного року здійснювався ревізійною комісією. Аудитор, розглянувши стан внутрішнього контролю ПАТ "Дніпродзержинський річковий порт", вважає за необхідне зазначити наступне. Система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль. Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів Товариства, достовірність звітності та включає попередній, первинний (поточний) і подальший контроль. Керівництво ПАТ "Дніпродзержинський річковий порт" в повній мірі усвідомлює перспективу розвитку внутрішнього аудиту, його значимість і важливість. Оцінюючи вищенаведене, незалежним аудитором зроблено висновок щодо адекватності процедур внутрішнього контролю у ПАТ "Дніпродзержинський річковий порт". За результатами проведеної перевірки систему внутрішнього контролю можна вважати достатньою. За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", можна зробити висновок, що прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та положенням статуту. За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", можна зробити висновок, що система внутрішнього контролю у Товаристві створена та діє. 2. Характеристика статей фінансової звітності. 2.1. Необоротні активи Станом на 31.12.2014 р. на балансі Публічного акціонерного товариства "Дніпродзержинський річковий порт" обліковуються основні засоби: " Первісна вартість 11997 тис. грн. " Знос 6635 тис. грн. " Залишкова вартість 5362 тис. грн. Основні засоби є власністю Публічного акціонерного товариства "Дніпродзержинський річковий порт", орендованих основних засобів в обліку не відображено. Аудитор підтверджує достовірність оцінки та відповідність критеріям визнання основних засобів на підприємстві за МСБО 16 "Основні засоби". Інвентаризація, згідно з діючим законодавством, проводилась в звітному періоді. Підприємством адекватно відображаються в обліку та звітності надходження, реалізація, ліквідація та інше вибуття основних засобів. Ремонт, модернізація та переоцінка відображаються в обліку відповідно до вимог МСБО 16. Методом амортизації основних засобів підприємством обрано прямолінійний метод, що відповідає обраній обліковій політиці підприємства. У податковому обліку основні засоби обліковуються та амортизуються згідно положень Податкового Кодексу України 2 грудня 2010 року N 2755-VI зі змінами та доповненнями. Фінансовий звіт, що додається, подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, інформацію про основні засоби Публічного акціонерного товариства "Дніпродзержинський річковий порт". Станом на 31.12.2014 р. на балансі Публічного акціонерного товариства "Дніпродзержинський річковий порт" обліковуються довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств на суму 2787 тис. грн. 2.2. Запаси. Аудитор підтверджує правильність класифікації та оцінки запасів у бухгалтерському обліку Товариства. Первісна оцінка придбання запасів у перевіреному періоді відповідали порядку, встановленому МСБО № 2 "Запаси". Визначені методи оцінки вибуття запасів, згідно обраній обліковій політиці підприємства, були незмінними протягом звітного періоду. Загальна сума запасів на звітну дату становить 336 тис. грн., в т.ч.: " виробничі запаси 100 тис. грн. " товари 236 тис. грн. Вартість запасів, відображена у фінансовій звітності товариства на 31 грудня 2014 року відповідає даним регістрів бухгалтерського обліку. Метод вибуття запасів, обраний підприємством та відповідно зафіксований у наказі "Про облікову політику Публічного акціонерного товариства "Дніпродзержинський річковий порт", відповідає МСБО № 2 "Запаси". 2.3. Дебіторська заборгованість. Станом на 31.12.2014 р. первинна вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги Публічного акціонерного товариства "Дніпродзержинський річковий порт" становить 1245 тис. грн. Резерв сумнівної заборгованості не нараховується. Дебіторська заборгованість за іншими розрахунками на дату балансу складає 349 тис. грн. та складається з: " За виданими авансами 255 тис. грн. " З бюджетом 88 тис. грн. " Інша поточна дебіторська заборгованість 6 тис. грн. Дебіторська заборгованість Публічного акціонерного товариства "Дніпродзержинський річковий порт" обліковується згідно з положеннями МСБО, в тому числі згідно положень МСБО № 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка". Аудитором підтверджується повнота розкриття інформації про дебіторську заборгованість в фінансовій звітності. Реєстр дебіторської заборгованості подає достовірно, у всіх суттєвих аспектах, стан дебіторської заборгованості. 2.4. Грошові кошти та їх еквіваленти. На балансі товариства на звітну дату відображено грошові кошти у сумі 110 тис. грн., що достовірно відображає дані бухгалтерського обліку та первинних документів щодо залишків коштів на поточних рахунках Публічного акціонерного товариства "Дніпродзержинський річковий порт". Інші оборотні активи відображені на дату балансу в сумі 47 тис. грн. Аудитор підтверджує, що Публічне акціонерне товариство "Дніпродзержинський річковий порт" повністю розкрило інформацію за видами активів відповідно до встановлених нормативів міжнародних стандартів фінансової звітності. 2.5. Статутний і власний капітал. Власний капітал Публічного акціонерного товариства "Дніпродзержинський річковий порт" станом на 31.12.2014 р., обліковується в сумі 824 тис. грн., та складається з наступного: " Статутний капітал 1103 тис. грн. " Непокритий збиток 279 тис. грн. Статутний капітал підприємства станом на 31.12.2014 р. становить 1 103 434,50 гривень, який поділений на 22 068 690 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 грн. Частка простих акцій у статутному капіталі складає 100%. Акції були сплачені в термін і способом передбаченим установчими документами. Випуск акцій був здійснений з додержанням правил та вимог Закону України "Про цінні папери та фондову біржу". Формування статутного капіталу було виконано з дотриманням вимог Закону України "Про господарські товариства". За даними первинних облікових регістрів бухгалтерського обліку станом на 31.12.2014 р. внески здійснено у повному обсязі. Бухгалтерський облік власного капіталу ведеться на балансових рахунках 4 класу Плану рахунків, аналітичний облік відповідає синтетичному. Аудитор підтверджує правильність та адекватність визначення власного капіталу, його структури та призначення. 2.6. Вартість чистих активів. Розрахункова вартість чистих активів Публічне акціонерне товариство "Дніпродзержинський річковий порт" станом на 31.12.2014 р. становить 824 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та статутним капіталом є від'ємною, що спричинює не дотримання вимог п.2 ст. 14 "Статутний і власний капітал акціонерного товариства" Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI, та частині третій статті 155 Цивільного кодексу України. 2.7. Облік зобов'язань. Станом на 31.12.2014 р. на балансі Публічного акціонерного товариства "Дніпродзержинський річковий порт" обліковуються інші довгострокові зобов'язання, які складаються з кредиторської заборгованості за товари (роботи, послуги), строк погашення якої більше 12 місяців з дати балансу всього на суму 8254 тис. грн. Станом на 31.12.2014 р. на балансі Публічного акціонерного товариства "Дніпродзержинський річковий порт" обліковуються поточні зобов'язання, які складаються з: " Кредиторська заборгованість за товари (роботи, послуги) 831 тис. грн. Поточні зобов'язання за розрахунками: " З оплати праці 6 тис. грн. " З одержаних авансів 279 тис. грн. " Інші поточні зобов'язання 42 тис. грн. Всі суми кредиторської заборгованості підтверджуються розрахунковими документами. Облік зобов'язань проводиться згідно з положеннями міжнародних стандартів фінансової звітності, в тому числі з МСБО 1 "Подання фінансових звітів", та МСБО 37 "Забезпечення, непередбачені зобов'язання і непередбачені активи". Аудитор підтверджує реальність розміру зобов'язань у фінансовій звітності підприємства. Аудитор підтверджує розкриття інформації про зобов'язання відповідно до встановлених нормативів національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. 2.8. Дохід У статті "Чистий дохід вiд реалiзацiї продукції (товарів, робіт, послуг)" Звіту про фінансові результати за 2014 рік відображено загальний дохід (виручку) вiд реалiзацiї у сумі 8360 тис. грн. Аудитором підтверджується правильність визначення чистого доходу вiд реалiзацiї за 2014 рік у сумі 8360 тис. грн. " Інші фінансові доходи 1615 тис. грн. Визначення доходів в повної мірі відповідає вимогам МСБО 18 "Доходи". 2.9. Витрати Витрати виробництва обліковуються відповідно МСБО 2 "Запаси". Склад витрат та порядок їх розподілу здійснюється згідно з обліковою політикою підприємства та відповідає міжнародним стандартам фінансової звітності. " Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 6439 тис. грн. " Адміністративні витрати 739 тис. грн. " Інші операційні витрати 2704 тис. грн. Витрати з податку на прибуток визнані витратами згiдно з МСБО 12 "Податок на прибуток" в звітному періоді нараховувались в сумі 58 тис. грн. У статті "Чистий фінансовий результат" Звіту про фінансові результати за 2014 рік Публічного акціонерного товариства "Дніпродзержинський річковий порт" відображено прибуток у сумі 35 тис. грн. Аудитор підтверджує реальність та точність фінансових результатів діяльності Публічного акціонерного товариства "Дніпродзержинський річковий порт", відображених у фінансовій звітності, достовірність даних про дохід від реалізації продукції (робіт, послуг) згідно з МСБО 18 "Доходи", згідно з положеннями міжнародних стандартів фінансової звітності. 2.10. Рух грошових коштів Відображений у Звіті про рух грошових коштів за 2014 рік обіг грошових коштів внаслідок операційної, інвестиційної та фінансової діяльності в повній мірі відповідає вимогам МСБО 7 "Звіт про рух грошових коштів" та первинним обліковим регістрам. Сума грошових коштів Публічного акціонерного товариства "Дніпродзержинський річковий порт" станом на 31 грудня 2014 року становить 110 тис. грн. 2.11. Власний капітал Звіт про власний капітал за 2014 рік, складений відповідно до МСБО 1 "Надання фінансової звітності" достовірно відображає дані бухгалтерського обліку. Примітки до річної звітності за 2014 рік в повної мірі розкривають додаткову інформацію про дані бухгалтерського обліку Товариства. Аудитор підтверджує відповідність даних фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Дніпродзержинський річковий порт" даним обліку та відповідність даних окремих форм звітності один одному. 3. Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан товариства " В звітному періоді відбулися зміни в складі посадових осіб емітента: У зв'язку з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 17 вiд 12.03.2014 р.) було змiнено склад посадових осiб товариства: 1. Посадова особа Голова наглядової ради Спектор Олександр Юрiйович звiльнена 12.03.2014. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 28.48000%. 2. Посадова особа Член наглядової ради Олещенко Наталiя Юрiївна звiльнена 12.03.2014. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 22.99000%. 3. Посадова особа Член наглядової ради Лавриненко Катерина Олександрiвна звiльнена 12.03.2014. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 23.00000%. 4. Посадова особа В.о. голови правлiння Снєжко Зiновiй Iсаакович звiльнена 12.03.2014. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 1.54000%. 5. Посадова особа Заступник голови правлiння Шандра Олександр Олександрович звiльнена 12.03.2014. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.12500%. 6. Посадова особа Член правлiння Бабець Тетяна Олександрiвна звiльнена 12.03.2014. Акцiями Товариства не володiє. 7. Посадова особа Голова наглядової ради Спектор Олександр Юрiйович призначена 12.03.2014. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 28.48000%. 8. Посадова особа Член наглядової ради Олещенко НАталiя Юрiївна призначена 12.03.2014. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 22.99000%. 9. Посадова особа Член наглядової ради Лавриненко Катерина Олександрiвна призначена 12.03.2014. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 23.00000%. 10. Посадова особа Голова правлiння Бурхан Сергiй Олегович призначена 12.03.2014. Акцiями Товариства не володiє. 11. Посадова особа Заступник голови правлiння Воловик Андрiй Федорович призначена 12.03.2014. Акцiями Товариства не володiє. 12. Посадова особа Член правлiння Бабець Тетяна Олександрiвна призначена 12.03.2014. Акцiями Товариства не володiє. Інші дії, які можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, протягом звітного року, а саме: " прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу; " прийняття рішення про викуп власних акцій; " факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі; " отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента; " зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій; " рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв; " рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу; " порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію; " рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента. " виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) не відбувались. 4. Дотримання вимог чинного законодавства України Аудитор підтверджує правильність ведення бухгалтерського обліку, класифікації та оцінки всіх видів активів ПАТ "Дніпродзержинський річковий порт", повноту та відповідність фінансової звітності встановленим нормативам Міжнародних стандартів фінансової звітності. Відповідно до вимог діючого законодавства наказом керівника прийнята та затверджена облікова політика діюча на підприємстві. Протягом звітного періоду облікова політика не змінювалася. Наслідки проведеної аудиторської перевірки свідчать, що показники звітності ПАТ "Дніпродзержинський річковий порт" відповідають аналітичному обліку, первинним документам, чинному законодавству та існуючим нормативам, на підставі чого можна зробити висновок про їх достовірність, повноту і відповідність чинному законодавству. Перевірку проведено шляхом тестування доказів, які підтверджують суми і розкриття інформації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка включає й оцінювання застосовуваних принципів бухгалтерського обліку та суттєвих облікових оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку поданої фінансової звітності в цілому. 5. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту Номер і дата договору на проведення аудиту: договір про надання аудиторських послуг № 24/03-2А від 24.03.2015 року. Дата початку і дата закінчення проведення аудиту: дата початку - 25.03.2015 року; дата закінчення - 06.04.2015 року. Масштаб проведення аудиту: перевірка фінансової звітності за період з 1 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року, станом на 31 грудня 2014 року. Підстава для проведення аудиту: Закон України "Про аудиторську діяльність" № 3125XII від 22.04.1993 р., Міжнародні стандарти аудиту, Закон України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17 вересня 2008 року. Директор ТОВ "Аудиторська фірма "Інтелект-Капітал", аудитор Ніколаєва М. В. 06 квітня 2015 року
д/н
д/н
д/н