Приватне акціонерне товариство "Річковий порт"

     
 
Дата розміщення: 27.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 11997 11834 0 0 11997 11834
будівлі та споруди 7712 7531 0 0 7712 7531
машини та обладнання 3806 3806 0 0 3806 3806
транспортні засоби 366 366 0 0 366 366
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 113 131 0 0 113 131
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 11997 11834 0 0 11997 11834
Опис За 2015 рік надійшло основних засобів на суму 86 тис.грн., вибуло на суму 249 тис.грн. Нараховано зносу - 7285 тис.грн. Ступінь зносу: будівлі та споруди - 40%, машини та обладнання - 60%,транспортні засоби - 94%, інші засоби - 77%. Ступінь використання-4%. Обмеження на використання майна емітента не було.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 1437 824
Статутний капітал (тис.грн.) 1103 1103
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 1103 1103
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(1437.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(1103.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.