Приватне акціонерне товариство "Річковий порт"

     
 
Дата розміщення: 27.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Інтелект-Капітал"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 36291522
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 03062, м.Київ, вул. Чистяківська 2, оф.307
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4255, 12.02.2009
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 181, П, 000181, 04.06.2013, 31.10.2018
Текст аудиторського висновку (звіту) АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Дніпродзержинський річковий порт" за 2015 рік (станом на 31 грудня 2015 року) Ми провели аудит фінансової звітності ПАТ "Дніпродзержинський річковий порт", що додається, яка включає: " Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2015 року; " Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 рік; " Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік; " Звіт про власний капітал за 2015 рік; " Примітки до річної звітності за 2015 рік. Концептуальна основа фінансової звітності Концептуальною основою фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2015 р., є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), зокрема в частині визначення форми та складу статей фінансових звітів згідно МСБО 1. Бухгалтерська звітність відповідає аналітичному бухгалтерському обліку та підтверджується документами первинного обліку. Бухгалтерський облік здійснювався з використанням плану рахунків, затвердженого наказом Мінфіну України № 291 від 31.11.99 р. Питання, викладені нижче, розглядалися лише в рамках проведеного нами аудиту річної фінансової звітності ПАТ "Дніпродзержинський річковий порт" за 2015 рік на основі принципу суттєвості відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту. За результатами виконаних нами аудиторських процедур, нами не помічено жодних суттєвих фактів, які могли б викликати сумніви в тому, що звітність Товариства відповідає у всіх суттєвих аспектах вимогам чинного законодавства України та нормативно-правовим актам державного регулятора в особі НКЦПФР. Застосовані нами процедури не мали за мету визначити всі недоліки або інші порушення і, таким чином, вони не мають розглядатись як свідчення про відсутність будь-яких недоліків та/або порушень Товариством. Аудитор підтверджує валюту балансу у сумі 9477 тис. грн. Безперервність Фінансові звіти було підготовлено на основі припущення про безперервність функціонування. Використання цього припущення як основи для обліку є прийнятним, якщо управлінський персонал не планує ліквідувати Товариство або припинити діяльність, або не має окрім цього іншої реальної альтернативи. Під час виконання нами аудиту фінансових звітів ми дійшли висновку, що використання управлінським персоналом припущення про безперервність функціонування як основи для обліку під час підготовки фінансових звітів Товариства є доречним. Управлінський персонал не ідентифікував суттєвої невизначеності, яка могла б поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність та, відповідно, таку невизначеність не розкрито в фінансовій звітності Товариства. При проведенні аудиту фінансової звітності ми також не ідентифікували такої суттєвої невизначеності. Тим не менш, ні управлінський персонал, ні аудитор не можуть дати гарантію щодо можливості Товариства безперервно продовжувати діяльність. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність Управлінський персонал Емітента несе відповідальність за подання цієї фінансової звітності відповідно до МСФО, та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал Емітента визначає як необхідний для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність аудитора Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриття їх у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні та належні аудиторські докази для висловлення нашої думки. Підстави для висловлення умовно-позитивної думки У зв'язку з тим, що ми були призначені аудиторами Публічного акціонерного товариства "Дніпродзержинський річковий порт" після 31 грудня 2015 року, ми не мали можливості бути присутніми при проведенні інвентаризації товарно-матеріальних цінностей на початок цього періоду та на кінець звітного періоду. У нас не було можливості впевнитись щодо кількості запасів вартість яких відображена у фінансовій звітності станом на 01 січня 2015 року та станом на 31 грудня 2015 року, через виконання альтернативних процедур або іншим способом. Оскільки залишок запасів на початок періоду впливає на визначення результатів операцій, ми не мали змоги визначити, чи потрібні коригування результатів операцій на початок періоду за 2015 рік. Наша аудиторська думка щодо фінансової звітності за період, що закінчився 31 грудня 2015 року модифікована внаслідок можливого впливу цього питання на порівнянність даних звітного періоду і відповідних показників. Умовно-позитивна думка На думку аудитора, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться в параграфі "Підстави для висловлення умовно-позитивної думки", фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Публічного акціонерного товариства "Дніпродзержинський річковий порт" за період з 01 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року, станом на 31 грудня 2015 року, його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності. Аудиторський висновок складено для надання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Директор ТОВ "Аудиторська фірма "Інтелект-Капітал", аудитор Ніколаєва М. В. 11 квітня 2016 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Інтелект-Капітал" Місцезнаходження юридичної особи: 03062, м. Київ, вул. Чистяківська, 2 оф. 307 Ключові питання аудиту. Ключові питання - це питання, які на наше професійне судження, були найбільш важливими під час нашого аудиту консолідованих фінансових звітів. Ключові питання аудиту входять до числа питань, про які повідомлялось, але не покривають всі питання, що обговорювались. Наші аудиторські процедури стосовно цих питань розроблялись в контексті всього аудиту фінансових звітів в цілому. Нашу думку щодо фінансової звітності не модифіковано внаслідок існування ключових питань аудиту, та ми не висловлюємо думку щодо цих окремих питань. 1. Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі, стану внутрішнього аудиту вимогам законодавства За результатами проведеної перевірки можна дійти висновку про те, що в ПАТ "Дніпродзержинський річковий порт" впроваджуються принципи корпоративного управління. Корпоративне управління базується на наступних принципах: " Забезпечення акціонерам реальної можливості здійснювати свої права, пов'язані з участю у Товаристві; " Однакове ставлення до акціонерів, незалежно від кількості належних їм акцій; " Здійснення ревізійною комісією контролю за діяльністю правління, а також підзвітність ревізійної комісії акціонерам Товариства; " Здійснення правлінням виваженого, сумлінного та ефективного керівництва поточною діяльністю Товариства, підпорядкованість правління зборам акціонерів; " Своєчасне розкриття повної та достовірної інформації про Товариство, в тому числі про його фінансовий стан, економічні показники, значні події, структуру власності та управління з метою забезпечення можливості прийняття зважених рішень акціонерами та контрагентами Товариства; " Ефективний контроль з боку ревізійної комісії за фінансово-господарською діяльністю Товариства з метою захисту прав та законних інтересів акціонерів та контрагентів Товариства. Аудитор, розглянувши стан внутрішнього контролю, вважає за необхідне зазначити наступне: Стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього аудиту, повинен відповідати Закону України "Про акціонерні товариства". Зазначений Закон не містить вимог щодо обов'язкового обрання (призначення) у товаристві (наглядовою радою) корпоративного секретаря та/або внутрішнього аудитора, тому виконання цих функцій правлінням та ревізійною комісією не може розглядатися як невиконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Формування складу органів Товариства здійснюється відповідно до статуту. Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи: " Загальні збори - вищий орган Товариства; " Наглядова Рада - орган, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і контролює та регулює діяльність виконавчого органу; " Правління - є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. - Ревізійна комісія - є органом Товариства, який контролює та перевіряє фінансово-господарську діяльність Товариства Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено статутом Товариства, що затверджений загальними зборами Товариства (Протокол № 14 від 17.12.2012 року). Інші внутрішні документи у Товаристві не приймалися. Кількісний склад сформованих органів Товариства та їх функціонування регламентується та відповідає вимогам статуту. Протягом звітного року правління Товариства здійснювало поточне управління фінансово - господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено статутом Товариства. Контроль за фінансово - господарською діяльністю Товариства протягом звітного року здійснювався ревізійною комісією. Аудитор, розглянувши стан внутрішнього контролю ПАТ "Дніпродзержинський річковий порт", вважає за необхідне зазначити наступне. Система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль. Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів Товариства, достовірність звітності та включає попередній, первинний (поточний) і подальший контроль. Керівництво ПАТ "Дніпродзержинський річковий порт" в повній мірі усвідомлює перспективу розвитку внутрішнього аудиту, його значимість і важливість. Оцінюючи вищенаведене, незалежним аудитором зроблено висновок щодо адекватності процедур внутрішнього контролю у ПАТ "Дніпродзержинський річковий порт". За результатами проведеної перевірки систему внутрішнього контролю можна вважати достатньою. За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", можна зробити висновок, що прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та положенням статуту. За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", можна зробити висновок, що система внутрішнього контролю у Товаристві створена та діє. 2. Характеристика статей фінансової звітності. 2.1. Необоротні активи Станом на 31.12.2015 р. на балансі Публічного акціонерного товариства "Дніпродзержинський річковий порт" обліковуються основні засоби: " Первісна вартість 11834 тис. грн. " Знос 7285 тис. грн. " Залишкова вартість 4549 тис. грн. Основні засоби є власністю Публічного акціонерного товариства "Дніпродзержинський річковий порт", орендованих основних засобів в обліку не відображено. Аудитор підтверджує достовірність оцінки та відповідність критеріям визнання основних засобів на підприємстві за МСБО 16 "Основні засоби". Інвентаризація, згідно з діючим законодавством, проводилась в звітному періоді. Підприємством адекватно відображаються в обліку та звітності надходження, реалізація, ліквідація та інше вибуття основних засобів. Ремонт, модернізація та переоцінка відображаються в обліку відповідно до вимог МСБО 16. Методом амортизації основних засобів підприємством обрано прямолінійний метод, що відповідає обраній обліковій політиці підприємства. У податковому обліку основні засоби обліковуються та амортизуються згідно положень Податкового Кодексу України 2 грудня 2010 року N 2755-VI зі змінами та доповненнями. Фінансовий звіт, що додається, подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, інформацію про основні засоби Публічного акціонерного товариства "Дніпродзержинський річковий порт". Станом на 31.12.2015 р. на балансі Публічного акціонерного товариства "Дніпродзержинський річковий порт" обліковуються довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств на суму 2787 тис. грн. 2.2. Запаси. Аудитор підтверджує правильність класифікації та оцінки запасів у бухгалтерському обліку Товариства. Первісна оцінка придбання запасів у перевіреному періоді відповідали порядку, встановленому МСБО № 2 "Запаси". Визначені методи оцінки вибуття запасів, згідно обраній обліковій політиці підприємства, були незмінними протягом звітного періоду. Загальна сума запасів на звітну дату становить 335 тис. грн., в т.ч.: " виробничі запаси 47 тис. грн. " товари 288 тис. грн. Вартість запасів, відображена у фінансовій звітності товариства на 31 грудня 2015 року відповідає даним регістрів бухгалтерського обліку. Метод вибуття запасів, обраний підприємством та відповідно зафіксований у наказі "Про облікову політику Публічного акціонерного товариства "Дніпродзержинський річковий порт", відповідає МСБО № 2 "Запаси". 2.3. Дебіторська заборгованість. Станом на 31.12.2015 р. первинна вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги Публічного акціонерного товариства "Дніпродзержинський річковий порт" становить 1007 тис. грн. Резерв сумнівної заборгованості не нараховується. Дебіторська заборгованість за іншими розрахунками на дату балансу складає 584 тис. грн. та складається з: " За виданими авансами 564 тис. грн. " З бюджетом 20 тис. грн. Дебіторська заборгованість Публічного акціонерного товариства "Дніпродзержинський річковий порт" обліковується згідно з положеннями МСБО, в тому числі згідно положень МСБО № 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка". Аудитором підтверджується повнота розкриття інформації про дебіторську заборгованість в фінансовій звітності. Реєстр дебіторської заборгованості подає достовірно, у всіх суттєвих аспектах, стан дебіторської заборгованості. 2.4. Грошові кошти та їх еквіваленти. На балансі товариства на звітну дату відображено грошові кошти у сумі 208 тис. грн., що достовірно відображає дані бухгалтерського обліку та первинних документів щодо залишків коштів на поточних рахунках Публічного акціонерного товариства "Дніпродзержинський річковий порт". Інші оборотні активи відображені на дату балансу в сумі 7 тис. грн. Аудитор підтверджує, що Публічне акціонерне товариство "Дніпродзержинський річковий порт" повністю розкрило інформацію за видами активів відповідно до встановлених нормативів міжнародних стандартів фінансової звітності. 2.5. Статутний і власний капітал. Власний капітал Публічного акціонерного товариства "Дніпродзержинський річковий порт" станом на 31.12.2015 р., обліковується в сумі 1437 тис. грн., та складається з наступного: " Статутний капітал 1103 тис. грн. " Нерозподілений прибуток 334 тис. грн. Статутний капітал підприємства станом на 31.12.2015 р. становить 1 103 434,50 гривень, який поділений на 22 068 690 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 грн. Частка простих акцій у статутному капіталі складає 100%. Акції були сплачені в термін і способом передбаченим установчими документами. Випуск акцій був здійснений з додержанням правил та вимог Закону України "Про цінні папери та фондову біржу". Формування статутного капіталу було виконано з дотриманням вимог Закону України "Про господарські товариства". За даними первинних облікових регістрів бухгалтерського обліку станом на 31.12.2015 р. внески здійснено у повному обсязі. Бухгалтерський облік власного капіталу ведеться на балансових рахунках 4 класу Плану рахунків, аналітичний облік відповідає синтетичному. Аудитор підтверджує правильність та адекватність визначення власного капіталу, його структури та призначення. 2.6. Вартість чистих активів. Розрахункова вартість чистих активів Публічне акціонерне товариство "Дніпродзержинський річковий порт" станом на 31.12.2015 р. становить 1437 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та статутним капіталом складає 334 тис. грн. Таким чином Публічне акціонерне товариство "Дніпродзержинський річковий порт" дотримується вимог п.2 ст. 14 "Статутний і власний капітал акціонерного товариства" Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI, та частині третій статті 155 Цивільного кодексу України. 2.7. Облік зобов'язань. Станом на 31.12.2015 р. на балансі Публічного акціонерного товариства "Дніпродзержинський річковий порт" обліковуються інші довгострокові зобов'язання, які складаються з кредиторської заборгованості за товари (роботи, послуги), строк погашення якої більше 12 місяців з дати балансу всього на суму 7573 тис. грн. Станом на 31.12.2015 р. на балансі Публічного акціонерного товариства "Дніпродзержинський річковий порт" обліковуються поточні зобов'язання, які складаються з: " Кредиторська заборгованість за товари (роботи, послуги) 232 тис. грн. Поточні зобов'язання за розрахунками: " З бюджетом 102 тис. грн. " З одержаних авансів 38 тис. грн. " Інші поточні зобов'язання 95 тис. грн. Всі суми кредиторської заборгованості підтверджуються розрахунковими документами. Облік зобов'язань проводиться згідно з положеннями міжнародних стандартів фінансової звітності, в тому числі з МСБО 1 "Подання фінансових звітів", та МСБО 37 "Забезпечення, непередбачені зобов'язання і непередбачені активи". Аудитор підтверджує реальність розміру зобов'язань у фінансовій звітності підприємства. Аудитор підтверджує розкриття інформації про зобов'язання відповідно до встановлених нормативів національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. 2.8. Дохід У статті "Чистий дохід вiд реалiзацiї продукції (товарів, робіт, послуг)" Звіту про фінансові результати за 2015 рік відображено дохід вiд реалiзацiї у сумі 12318 тис. грн. Аудитором підтверджується правильність визначення: " чистого доходу вiд реалiзацiї за 2015 рік 12318 тис. грн. " Інші фінансові доходи 802 тис. грн. Визначення доходів в повної мірі відповідає вимогам МСБО 18 "Доходи". 2.9. Витрати Витрати виробництва обліковуються відповідно МСБО 2 "Запаси". Склад витрат та порядок їх розподілу здійснюється згідно з обліковою політикою підприємства та відповідає міжнародним стандартам фінансової звітності. " Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 8727 тис. грн. " Адміністративні витрати 1009 тис. грн. " Інші операційні витрати 2179 тис. грн. " Фінансові витрати 120 тис. грн. " Інші витрати 298 тис. грн. Витрати з податку на прибуток визнані витратами згiдно з МСБО 12 "Податок на прибуток" в звітному періоді нараховувались в сумі 174 тис. грн. У статті "Чистий фінансовий результат" Звіту про фінансові результати за 2015 рік Публічного акціонерного товариства "Дніпродзержинський річковий порт" відображено чистий прибуток у сумі 613 тис. грн. Аудитор підтверджує реальність та точність фінансових результатів діяльності Публічного акціонерного товариства "Дніпродзержинський річковий порт", відображених у фінансовій звітності, достовірність даних про дохід від реалізації продукції (робіт, послуг) згідно з МСБО 18 "Доходи", згідно з положеннями міжнародних стандартів фінансової звітності. 2.10. Рух грошових коштів Відображений у Звіті про рух грошових коштів за 2015 рік обіг грошових коштів внаслідок операційної, інвестиційної та фінансової діяльності в повній мірі відповідає вимогам МСБО 7 "Звіт про рух грошових коштів" та первинним обліковим регістрам. Сума грошових коштів Публічного акціонерного товариства "Дніпродзержинський річковий порт" станом на 31 грудня 2015 року становить 208 тис. грн. 2.11. Власний капітал Звіт про власний капітал за 2015 рік, складений відповідно до МСБО 1 "Надання фінансової звітності" достовірно відображає дані бухгалтерського обліку. Примітки до річної звітності за 2015 рік в повної мірі розкривають додаткову інформацію про дані бухгалтерського обліку Товариства. Аудитор підтверджує відповідність даних фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Дніпродзержинський річковий порт" даним обліку та відповідність даних окремих форм звітності один одному. 3. Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан товариства Дії, які можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, протягом звітного року, а саме: " прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу; " прийняття рішення про викуп власних акцій; " зміни в складі посадових осіб емітента; " факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі; " отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента; " зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій; " рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв; " рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу; " порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію; " рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента. " виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) не відбувались. 4. Дотримання вимог чинного законодавства України Аудитор підтверджує правильність ведення бухгалтерського обліку, класифікації та оцінки всіх видів активів ПАТ "Дніпродзержинський річковий порт", повноту та відповідність фінансової звітності встановленим нормативам Міжнародних стандартів фінансової звітності. Відповідно до вимог діючого законодавства наказом керівника прийнята та затверджена облікова політика діюча на підприємстві. Протягом звітного періоду облікова політика не змінювалася. Наслідки проведеної аудиторської перевірки свідчать, що показники звітності ПАТ "Дніпродзержинський річковий порт" відповідають аналітичному обліку, первинним документам, чинному законодавству та існуючим нормативам, на підставі чого можна зробити висновок про їх достовірність, повноту і відповідність чинному законодавству. Перевірку проведено шляхом тестування доказів, які підтверджують суми і розкриття інформації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка включає й оцінювання застосовуваних принципів бухгалтерського обліку та суттєвих облікових оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку поданої фінансової звітності в цілому. 5. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту Номер і дата договору на проведення аудиту: договір про надання аудиторських послуг № 16/02-1А від 16.02.2016 року. Дата початку і дата закінчення проведення аудиту: дата початку - 21.03.2016 року; дата закінчення - 11.04.2016 року. Масштаб проведення аудиту: перевірка фінансової звітності за період з 1 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року, станом на 31 грудня 2015 року. Підстава для проведення аудиту: Закон України "Про аудиторську діяльність" № 3125-XII від 22.04.1993 р., Міжнародні стандарти аудиту, Закон України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17 вересня 2008 року. 6. Відомості про аудиторську фірму Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Інтелект-Капітал" Код за ЄДРПОУ 36391522 Відомості про державну реєстрацію Святошинська районна у м. Києві державна адміністрація № запису 1 072 102 0000 023416 04.02.2009 р. Свідоцтво серія АО1 № 249834 Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4255 від 12 лютого 2009 року, видане згідно рішення Аудиторської палати України № 199/2 від 12 лютого 2009 року. Термін чинності Свідоцтва до 31 жовтня 2018 року. Місцезнаходження юридичної особи 03062, м. Київ, вул. Чистяківська, 2 оф. 307 Вид діяльності за КВЕД 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування. Телефон Факс (044) 517-22-77, (097) 620-78-99 (044) 516-44-80, (044) 516-87-69 Директор ТОВ "Аудиторська фірма "Інтелект-Капітал", аудитор Ніколаєва М. В. 11 квітня 2016 року
д/н
д/н
д/н