Приватне акціонерне товариство "Річковий порт"

     
 
Дата розміщення: 28.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13.02.200473/1/04Національна комісія з цінних паперів та фондового ринкуUA4000156467Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.05220686901103434.5100
Згідно діючого законодавства випуск акцій переведено у бездокументарну форму існування, про що було прийнято рішення на зборах акціонерів 17.12.2012 року. Акції внесено до біржового списку. Фактів лістингу/делістингу не було. Протягом звітного року емітентом акції не викуплялися, додаткові емісії не реєструвалися. Акції розподілено серед власників повністю. Державі акції не належать. На внутрішніх та зовнішніх ринках торгівля акціями не проводилася,дострокового погашення не здійснювалось.