Приватне акціонерне товариство "Річковий порт"

     
 
Дата розміщення: 28.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Голова правління-начальник порту
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бурхан Сергій Олегович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи АН, 446142, 21.12.2005, Дніпровський РВ Дніпродзержинського МУУМВС України в Дніпропетровській обл.
4) рік народження*** 1960
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 37
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Начальник вантажної ділянки Публічного акціонерного товариства "Дніпродзержинський річковий порт"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 12.03.2014, на 3 роки
9) опис Має право без довіреності діяти від імені товариства відповідно до рішень загальних зборів, в тому числі представляти інтереси товариства, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства, видавати довіреності, укладає трудові договори і контракти, делегує виконання окремих функцій. Здійснює управління поточною діяльністю товариства і має право, відповідно до вимог Статуту товариства, положення "Про виконавчий орган" та контракту вирішувати питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. Користується правом розпоряджатися коштами товариства. Про грошову винагороду за виконання обов'язків голови правління,про роботу на посадах "за сумісництвом" на інших підприємствах посадова особа відомостей не надала. Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру додаткової винагороди у грошовій чи натуральній формах.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини відсутні.Протягом звітного року змін у персональному складі зазначеної посади не було. Призначено на посаду посадову особу Бурхан Сергій Олегович (загальні збори 12.03.2014 протокол №17). Останні 5 років обіймав наступні посади: Начальник вантажної ділянки Публічного акціонерного товариства "Дніпродзержинський річковий порт". Загальний стаж роботи на посаді голови правління - 2 роки.


1) посада* Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Солоніхіна Надія Іванівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи АК, 157521, 05.06.1998, Міський в/м Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУУМВС України Дніппропетровської обл.
4) рік народження*** 1952
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 40
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Головний бухгалтер Акціонерного ремонтно-будівельного підприємства
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.03.2001, безстроково
9) опис Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має .Повноваження та обов'язки головного бухгалтера товариства визначені посадовою інструкцією. Головний бухгалтер здійснює бухгалтерський та податковий облік на підприємстві. Про грошову винагороду за виконання обов'язків головного бухгалтера,про роботу на посадах "за сумісництвом", по цивільно-правовим договорам посадова особа відомостей не надала. Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру додаткової винагороди у грошовій чи натуральній формах. Змін у персональному складі зазначеної посади протягом звітного року не відбувалось. Прийнято на роботу 01.03.2001р. на необмежений термін. Останні 5 років обіймала наступні посади: головний бухгалтер Публічного акціонерного товариства "Дніпродзержинський річковий порт". Загальний стаж роботи на посаді головного бухгалтеера - 15 років.


1) посада* Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Спектор Олександр Юрійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи АЕ, 523483, 27.02.1997, Заводським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл.
4) рік народження*** 1963
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Заступник директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Оферта"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 12.03.2014, на 3 роки
9) опис Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має Очолює Наглядову раду, здійснює організацію її роботи.Скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені статутом товариства,положенням "Про Наглядову раду" та контрактом. Спрямовує роботу Наглядової ради на вирішення питань, які належать до її виключної компетенції. Про грошову винагороду за виконання обов'язків голови наглядової ради,про роботу на посадах "за сумісництвом", по цивільно-правовим договорам посадова особа відомостей не надала. Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру додаткової винагороди у грошовій чи натуральній формах.Обраний загальними зборами акціонерів (протокол №15 від 12.03.2013р.) та переобрано на наступний термін загальними зборами акціонерів 12.03.2014р. (протокол №17 від 12.03.2014р.) Змін у персональному складі зазначеної посади протягом звітного року не відбувалось. Останні 5 років обіймав наступні посади: приватний адвокат, свiдоцтво № 1797 вiд 21.01.2008р., голова наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Дніпродзержинський річковий порт".Загальний стаж роботи на посаді голови наглядової ради - 6 років.


1) посада* Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Олещенко Наталія Юріївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи АМ, 202620, 10.01.2001, Заводським РВ ДМУУМВС України Дніпропетровської обл.
4) рік народження*** 1959
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Неповна середня школа-iнтернат № 2, заступник директора.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 12.03.2014, на 3 роки
9) опис Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Приймає участь в засіданнях Наглядової ради, в організації її роботи та спілкуванню з акціонерами. Здійснює інші повноваження, передбачені статутом товариства, положенням "Про Наглядову раду" та контрактом. Спрямовує роботу Наглядової ради на вирішення питань, які належать до її виключної компетенції. Про грошову винагороду за виконання обов'язків члена наглядової ради,про роботу на посадах "за сумісництвом", по цивільно-правовим договорам посадова особа відомостей не надала. Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру додаткової винагороди у грошовій чи натуральній формах. Обрана загальними зборами акціонерів 12.03.2013р (протокол №15 від 12.03.2013р.), переобрана на наступний термін загальними зборами акціонерів 12.03.2014р. (протокол №17 від 12.03.2014р.).Змін у персональному складі зазначеної посади протягом звітного року не відбувалось.Останні 5 років обіймала наступні посади: неповна середня школа-iнтернат № 2, заступник директора; член наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Дніпродзержинський річковий порт".Загальний стаж роботи на посаді члена наглядової ради - 3 роки.


1) посада* Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лавриненко Катерина Олександрівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи АН, 820018, 31.07.2009, Заводжським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл.
4) рік народження*** 1992
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Не працює
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 12.03.2014, на 3 роки
9) опис Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Приймає участь в засіданнях Наглядової ради, в організації її роботи та спілкуванню з акціонерами. Здійснює інші повноваження, передбачені статутом товариства , положенням "Про Наглядову раду" та контрактом. Спрямовує роботу Наглядової ради на вирішення питань, які належать до її виключної компетенції.Про грошову винагороду зза виконання обов'язків члена наглядової ради,про роботу на посадах "за сумісництвом", по цивільно-правовим договорам посадова особа відомостей не надала. Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру додаткової винагороди у грошовій чи натуральній формах. Обрана загальними зборами акціонерів 12.03.2013р.(протокол №15 від 12.03.2013р.), переобрано на наступний термін загальними зборами акціонерів 12.03.2014р. (протокол №17 від 12.03.2014р.) Змін у персональному складі зазначеної посади протягом звітного року не відбувалось .Останні 5 років обіймала наступні посади:член наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Дніпродзержинський річковий порт"; домогосподарка. Загальний стаж роботи на посаді члена наглядової ради - 3 роки.


1) посада* Ревізор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Галаган Світлана Василівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи АК, 406777, 03.12.1998, Заводським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл.
4) рік народження*** 1967
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Товариство з обмеженою відповідальністю "Норма Д", головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 12.03.2013, на 3 роки
9) опис Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Ревізор проводить перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Здійснює інші повноваження, передбачені статутом товариства та положенням про Ревізора. Контролює дотримання Товариством законодавства України. Розглядає звіти аудиторів Товариства та вносить відповідні пропозиції Загальним зборам. Спрямовує роботу на вирішення питань, які належать до компетенції ревізора. Про грошову винагороду за виконання обов'язків ревізора,про роботу на посадах "за сумісництвом", по цивільно-правовим договорам посадова особа відомостей не надала. Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру додаткової винагороди у грошовій чи натуральній формах. Обрана загальними зборами акціонерів 12.03.2013р. (протокол №15 від 12.03.2013р.). Змін у персональному складі зазначеної посади протягом звітного року не відбувалось. Останні 5 років обіймала наступні посади: ревізор Публічного акціонерного товариства "Дніпродзержинський річковий порт". Загальний стаж роботи на посаді ревізора - 3 роки.


1) посада* Член правління - Заступник голови правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Воловик Андрій Федорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи АО, 130041, 18.07.2013, Дніпровський РВ Дніпродзержинського МУУМВС України в Дніпропетровській обл.
4) рік народження*** 1972
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Інженер по техниці безпеки Публічного акціонерного товариства "Дніпродзержинський річковий порт"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 12.03.2014, на 3 роки
9) опис Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Приймає участь у засіданнях Правління по вирішенню питань, що належать до компетенції Правління, як до виключної так і до розгляду інших завдань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів згідно діючого законодавства, Cтатуту та "Положення про Правління". Серед повноваженнь та обов'язків членів Правління є: діяти в інтересах товариства, керуватися в своїй діяльності чинним законодавством, Статутом, внутрішніми положеннями та контрактом своєчасно готувати та надавати повну і точну інформацію щодо фінансового стану та діяльності товариства на вимогу Наглядової ради, Ревізора, Правління, внутрішньому та зовнішньому аудитору та інш. Правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організація роботи Правління, права, обов'язки та відповідальність членів правління визначено "Положенням про Правління", яке затверджується Загальними зборами товариства та може змінюватися та доповнюватися лише ним.Про грошову винагороду за виконання обов'язків члена правління, про роботу на посадах "за сумісництвом" на інших підприємствах посадова особа відомостей не надала. Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру додаткової винагороди у грошовій чи натуральній формах. Обран загальними зборами 12.03.2014р. (протокол №17 від 12.03.2014р.) терміном на 3 роки. Протягом звітного року змін у персональному складі зазначеної посади не відбувалося. Протягом останніх 5 років обіймав такі посади: Інженер по техниці безпеки Публічного акціонерного товариства "Дніпродзержинський річковий порт".Загальний стаж роботи на посаді члена правління - 2 роки.


1) посада* Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бабець Тетяна Олександрівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи АЕ, 048659, 05.07.1996, Заводський РВ Дніпродзержинського МУУМВС України в Дніпропетровській обл.
4) рік народження*** 1973
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** юрист Публічного акціонерного товариства "Дніпродзержинський річковий порт"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 12.03.2014, на 3 роки
9) опис Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Приймає участь у засіданнях Правління по вирішенню питань, що належать до компетенції Правління, як до виключної так і до розгляду інших завдань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів згідно діючого законодавства, Cтатуту та "Положення про Правління". Серед повноваженнь та обов'язків членів Правління є: діяти в інтересах товариства, керуватися в своїй діяльності чинним законодавством, Статутом, внутрішніми положеннями та контрактом своєчасно готувати та надавати повну і точну інформацію щодо фінансового стану та діяльності товариства на вимогу Наглядової ради, Ревізора, Правління, внутрішньому та зовнішньому аудитору та інш. Правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організація роботи Правління, права, обов'язки та відповідальність членів правління визначено "Положенням про Правління", яке затверджується Загальними зборами товариства та може змінюватися та доповнюватися лише ним. Про грошову винагороду про виконання обов'язків члена правління,про роботу на посадах "за сумісництвом" на інших підприємствах посадова особа відомостей не надала. Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру додаткової винагороди у грошовій чи натуральній формах. Обрана загальними зборами 12.03.2014р. (протокол №17 від 12.03.2014р.) терміном на 3 роки. Протягом звітного року змін у персональному складі зазначеної посади не було. Протягом останніх 5 років обіймала такі посади:юрист Публічного акціонерного товариства "Дніпродзержинський річковий порт".Загальний стаж роботи на посаді члена правління - 2 роки.


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

*** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова правлiння-начальник портуБурхан Сергiй ОлеговичАН, 446142, 21.12.2005, Днiпровський РВ Днiпродзержинського МУУМВС України в Днiпропетровськiй обл.200.0000906320000
Головний бухгалтерСолонiхiна Надiя IванiвнаАК, 157521, 05.06.1998, Мiський в/м Днiпровського РВ Днiпродзержинського МУУМВС України Днiппропетровської обл.000000
Голова наглядової радиСпектор Олександр ЮрiйовичАЕ, 523483, 27.02.1997, Заводським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.662836630.035158416628366000
Член наглядової радиОлещенко Наталiя ЮрiївнаАМ, 202620, 10.01.2001, Заводським РВ ДМУУМВС України Днiпропетровської обл.507576322.999838235075763000
Член наглядової радиЛавриненко Катерина ОлександрiвнаАН, 820018, 31.07.2009, Заводжським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.507652623.003295625076526000
РевiзорГалаган Свiтлана ВасилiвнаАК, 406777, 03.12.1998, Заводським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.000000
Член правлiння - Заступник голови правлiнняВоловик Андрiй ФедоровичАО, 130041, 18.07.2013, Днiпровський РВ Днiпродзержинського МУУМВС України в Днiпропетровськiй обл.000000
Член правлiнняБабець Тетяна ОлександрiвнаАЕ, 048659, 05.07.1996, Заводський РВ Днiпродзержинського МУУМВС України в Днiпропетровськiй обл.200.0000906320000
Усього 16780695 76.03847351 16780695 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.