Приватне акціонерне товариство "Річковий порт"

     
 
Дата розміщення: 28.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПАТ "ДНIПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ РIЧКОВИЙ ПОРТ" СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2016 РОКУ, ЗА 2016 РIК Опис характеру операцiй i основних напрямкiв дiяльностi пiдприємства Публiчне акцiонерне товариство "Днiпродзержинський рiчковий порт" (надалi - Товариство) зареєстровано 25 травня 1993 року виконавчим комiтетом Днiпродзержинської мiської ради Днiпропетровської областi. Також здiйснено реєстрацiю у податковiй iнспекцiї та фондах соцiального страхування згiдно дiючого законодавства України. Таким чином, статусу юридичної особи Товариство набуло саме з 25 травня 1993 року. Розпорядження Днiпродзержинського мiськвиконкому №370-р, є правонаступником державного пiдприємства "Днiпродзержинський рiчковий порт". Iсторiя iснування пiдприємства налiчує бiльше 79 року (1932р.). Розташоване на правому березi Днiпра в одному з крупних промислових центрiв Приднiпров'я - м. Днiпродзержинськ. Основнi види дiяльностi Основними складовими дiяльностi товариства у звiтному роцi були: надання послуг по транспортнiй обробцi суден, перевантажувальнi роботи, реалiзацiя шлаку, пiску. Основнi ринки збуту продукцiї та послуг - Днiпровський Металургiйний комбiнат та iншi промисловi пiдприємства, комунальнi, дорожнi та iншi служби. Основними складовими дiяльностi товариства у звiтному роцi були: надання послуг по транспортнiй обробцi суден, перевантажувальнi роботи. Персонал та оплата працi Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв 57 чол. Фонд оплати працi 1436 тис. грн. Витрати на оплату працi збiльшено з рiвнем попереднього року на 478 тис. грн. в звязку зi збiльшенням мiнiмальної заробiтної плати та видачi премiй. Органи управлiння Формування складу органiв Товариства здiйснюється вiдповiдно до статуту. Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи: " Загальнi збори - вищий орган Товариства; " Наглядова Рада - орган, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу; " Правлiння - є виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Ревiзiйна комiсiя - є органом Товариства, який контролює та перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства Данi про вiдокремленi пiдроздiли юридичної особи Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв емiтент не має, змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не було та в подальшому не передбачається. Iнформацiя про факти виплати штрафних санкцiй У 2016 роцi штрафних санкцiй за порушення чинного законодавства та платiжної дисциплiни не було, тому питань претензiйно-судової роботи не було. Iнформацiя щодо судових справ, стороною в яких виступає емiтент Судовi справи, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства або його посадовi особи вiдсутнi. Умови дiяльностi, основнi ризики Основнi види послуг, що надає ПАТ "Днiпродзержинський рiчковий порт": В 2014 роцi, внаслiдок воєнних дiй на сходi України, якi й зараз тривають, економiчна криза в країнi набула неабияких розмiрiв, знецiнилась українська валюта, тарифи на енергоносiї подорожчали в десятки разiв, багато пiдприємств припинили свою роботу, тому клiєнтська база значно зменшилась. Проте, незважаючи на вище перелiченi фактори, завдяки грамотному керiвництву виконавчого органу та Наглядової ради, товариством було перероблено генеральний вантаж, своєчасно були сплаченi оренднi платежi. Поступово розширюються ринки збуту продукцiї в iншi регiони України. Найбiльшi споживачi: - ПАТ "Днiпровський Металургiйний комбiнат" - реалiзацiя пiску, шлаку; - ТОВ "Реверс" - навантажувальнi роботи; - ТОВ "МТЕК" Iнтертранс Сервiс" - перевалка вантажiв; - ДП "АСК Укррiч Флот" - ремонт плавзасобiв; - "Днiпро Азот" - реалiзацiя пiску. Основними складовими дiяльностi Товариства у звiтному роцi були: надання послуг по транспортнiй обробцi суден, перевантажувальнi роботи та реалiзацiя пiску. Товариство здiйснює комерцiйну дiяльнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України та Статуту товариства. В розрiзi галузi ПАТ "Днiпродзержинський рiчковий порт" є складовою частиною водно-транспортної системи України, дiяльнiсть якої залежить вiд загального економiчного стану країни. В 2016 роцi дiяльнiсть порту була сконцентрована на переробцi вантажiв. Найбiльш впливовий конкурент в галузi водного транспорту в регiонi по наданню послуг - ДП "АСК"Укррiчфлот", який реалiзує подiбну продукцiю та послуги. Облiгацiї, акцiї Товариство у звiтному перiодi не викупало акцiї власної емiсiї, облiгацiї не випускались. Торгiвля акцiями на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках ЦП не здiйснювалася. Заяви для включення на бiржi не подавались. Змiн розмiру Статутного фонду не було. Всi акцiї розмiщеннi повнiстю. Iншi ЦП не продавались i не випускались. Iнвестицiй у виглядi ЦП не було. Офiцiйна сторiнка в Iнтернетi, на якiй доступна iнформацiя про пiдприємство www.rechport.pat.ua/emitents/reports Адреса електронної пошти rechport@ukr.net; info@rechport.pat.ua Облiкова полiтика, судження i оцiнки Бухгалтерський облiк Товариства вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV вiд 16.07.99р., мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi та iншим нормативним документам з питань бухгалтерського облiку. Ця фiнансова звiтнiсть спецiального призначення була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФО). Фiнансова та бухгалтерська звiтнiсть пiдприємства формується з дотриманням таких принципiв: обачностi, безперервностi дiяльностi, перiодичностi, iсторичної (фактичної) собiвартостi, принципу нарахування, єдиного грошового вимiрника. Податковий облiк Податковий облiк на пiдприємствi здiйснюється вiдповiдно до Податкового Кодексу України №2755 з урахуванням мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi. Витрати на податки включають податки, розрахованi у вiдповiдностi до дiючого податкового законодавства України. Українськi податковi органи все частiше звертають свою увагу на дiловi кола, що спричинено загальним економiчним середовищем. У зв'язку з цим, мiсцеве та нацiональне податковi середовища в Українi постiйно змiнюються умовах через випадки непослiдовного застосування, тлумачення та здiйснення. Недотримання українських законiв i нормативних актiв може призвести до стягнення значних штрафiв та пенi. Майбутнi податковi перевiрки можуть прийняти рiшення по нарахуванню податкiв у проблемних моментах чи оцiнках, протилежнi тим, що було вiдображено у податковiй звiтностi Товариства. Такi оцiнки можуть включати податки, штрафи та пенi, i данi суми можуть бути iстотними. Товариство вважає, що дотрималась усiх вимог податкового законодавства, проте в останнiй час набула чинностi велика кiлькiсть нових норм у податковiй та валютнiй сферах, а також пов'язанi з ними нормативнi акти, якi не завжди чiтко прописанi. Мета фiнансової звiтностi Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена в нацiональнiй валютi України - українськiй гривнi. Суми представленi в тисячах українських гривень. Фiнансова звiтнiсть є фiнансовою звiтнiстю загального призначення. При складаннi фiнансової звiтностi використовувалися виключно МСФЗ та МСБО, якi опублiкованi на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України. Фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi до МСФЗ, що є чинними станом на 31.12.2016 р. Компанiя не застосовує жодних МСФЗ достроково. Формат фiнансових звiтiв представлений з урахуванням вимог Мiнiстерства фiнансiв України, що затверджує форми фiнансових звiтiв в Українi. Статтi фiнансової звiтностi за МСФЗ вписанi в найбiльш доречнi рядки форм фiнансових звiтiв, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України. Змiст рядкiв конкретизовано у Примiтках. Рядки не мiстять посилань на вiдповiднi Примiтки, тому що це не передбачено формами, але Примiтки структуровано для полегшення користування. Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за первiсною вартiстю (з урахуванням вимог МСФЗ), Вiдповiдальним за ведення даної полiтики в рамках Товариства є Голова Правлiння. Контроль виконання полiтики на пiдприємствi покладено на головного бухгалтера. Керiвництво використовує ряд оцiнок i припущень, що базуються на попередньому досвiдi керiвництва та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi вважаються об'рунтованими за iснуючих обставин, стосовно представлення активiв i зобов'язань, розкриття умовних активiв i зобов'язань тощо при пiдготовцi фiнансової звiтностi у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд вказаних оцiнок. Припущення та зробленi на їхнiй основi розрахунковi оцiнки постiйно аналiзуються на предмет необхiдностi їх змiни. Змiни в оцiнках визнаються в тому звiтному перiодi, коли цi оцiнки були переглянутi, i в усiх наступних перiодах перспективно. Пiд час пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi керiвництвом було зроблено наступнi судження, оцiнки та припущення: 1) Товариство продовжуватиме свою дiяльнiсть на пiдставi принципу безперервностi. 2) Жодний компонент бiзнесу та/або група активiв чи окремi активи не передбаченi на продаж та не класифiкованi як групи вибуття. Вся дiяльнiсть розглядається як дiяльнiсть, що продовжується, iнформацiя з припиненої дiяльностi не наводиться. 3) Ознаки знецiнення нефiнансових активiв вiдсутнi. 4) Строки корисного використання довгострокових нефiнансових активiв об'рунтованi; цiлком зношенi активи продовжують використовуватися та не можуть бути списаними з балансу, так як Товариство їх фактично використовує, пiдтримує робочий стан. 5) Резерви щорiчних вiдпусток не нараховуються. 6) Товариством оцiнено, що для тих активiв та зобов'язань, що вiдображенi в балансi як довгостроковi (крiм вiдстрочених податкiв), вiдшкодування активiв або погашення зобов'язань, вiдповiдно, вiдбудеться бiльш нiж через дванадцять мiсяцiв з дати балансу для кожного рядка активiв та зобов'язань, а по поточним - не бiльш нiж протягом календарного року. 7) Товариством оцiнено, що договори, за якими вона виступає орендодавцем та орендарем, не мiстять ознак фiнансової оренди та повиннi класифiкуватися як операцiйна оренда. Фiнансова звiтнiсть Товариства складається у вiдповiдностi з основними якiсними характеристиками, що визначенi Принципами пiдготовки фiнансової звiтностi та МСБО 1: o зрозумiлiсть; o умiснiсть (iстотнiсть); o достовiрнiсть (правдиве представлення, перевага змiсту над формою, нейтральнiсть, обачливiсть, повнота); o спiвставнiсть. Облiковi полiтики послiдовно застосовуються до аналогiчних статей, за виключенням випадкiв, коли Стандарт чи Iнтерпретацiя вимагає/дозволяє проводити категоризацiю статей. Облiкова полiтика не пiдлягає змiненню, за виключенням наступних випадкiв: o змiнення облiкової полiтики вимагається стандартом МСФЗ чи iнтерпретацiєю; o змiнення облiкової полiтики призведе до того, що у фiнансовiй звiтностi буде представлена бiльш надiйна та умисна iнформацiя. Прийнята облiкова полiтика застосовується для повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ. Надалi планується застосування такої облiкової полiтики, що вiдповiдатиме облiковiй полiтицi, застосованiй в цьому звiтному роцi, за винятком добровiльної змiни облiкової полiтики, i можливого впливу наведених нижче стандартiв та iнтерпретацiй i поправок (змiн) до них, якi набирають чинностi з 1 сiчня 2016 року та iнших майбутнiх дат. Рiшення про оприлюднення фiнансової звiтностi прийнято Головою Правлiння Товариства 03.03.2016 року. При необхiдностi можливе внесення змiн у звiтнiсть. (п. 17 МСБО 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду"). Прийняття нових та переглянутих МСФЗ Новi стандарти МСФО, роз'яснення та поправки до чинних стандартiв та роз'яснень, що починаються 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати. Товариство не застосовувало опублiкованi достроково стандарти, роз'яснення або поправки, якi були випущенi, але не вступили в силу. Характер i вплив цих змiн розглядаються нижче. Хоча новi стандарти i поправки застосовувалися вперше в 2016 роцi, вони не мали iстотного впливу на рiчну консолiдовану фiнансову звiтнiсть Товариства. Характер i вплив кожного нового стандарту (поправки) описанi нижче:

МСФЗ (IFRS) 14 "Рахунки вiдкладених тарифних рiзниць" МСФЗ (IFRS) 14 є необов'язковим стандартом, який дозволяє органiзацiям, дiяльнiсть яких пiдлягає тарифному регулюванню, продовжувати застосовувати бiльшiсть застосовуваних ними дiючих принципiв облiкової полiтики щодо залишкiв по рахунках вiдкладених тарифних рiзниць пiсля першого застосування МСФЗ. Органiзацiї, якi застосовують МСФЗ (IFRS) 14, повиннi представити рахунки вiдкладених тарифних рiзниць окремими рядками в звiтi про фiнансовий стан, а рух по таким залишкам - окремими рядками в звiтi про прибуток або збиток. Стандарт вимагає розкриття iнформацiї про характер тарифного регулювання та пов'язаних з ним ризикiв, а також про вплив такого регулювання на фiнансову звiтнiсть органiзацiї. Оскiльки Товариство вже готує звiтнiсть по МСФО, а її дiяльнiсть не пiдлягає тарифному регулюванню, даний стандарт не застосовується до її фiнансової звiтностi. Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 "Спiльне пiдприємництво" - "Облiк придбань часток участi" Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 вимагають, щоб учасник спiльних операцiй враховував придбання частки участi в спiльнiй операцiї, дiяльнiсть якої представляє собою бiзнес, згiдно з вiдповiдними принципами МСФЗ (IFRS) 3 "Об'єднання бiзнесiв" для облiку об'єднань бiзнесiв. Поправки також роз'яснюють, що частки участi, що були ранiше в спiльнiй операцiї не переоцiнюються при придбаннi додаткової частки участi в тiй же спiльнiй операцiї, якщо зберiгається спiльний контроль. Крiм того, до МСФЗ (IFRS) 11 було включено виключення зi сфери застосування, згiдно з яким данi поправки не застосовуються, якщо сторони, якi здiйснюють спiльний контроль (включаючи звiтуючу), знаходяться пiд загальним контролем однiєї i тiєї ж сторони, що володiє кiнцевим контролем. Поправки застосовуються як щодо придбання початкової частки участi в спiльнiй операцiї, так i щодо придбання додаткових часток в тiй же спiльної операцiї i вступають в силу перспективно. Поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства, оскiльки в аналiзованому перiодi частки участi в спiльнiй операцiї не придбавалися. Поправки до МСФЗ (IAS) 16 i МСФЗ (IAS) 38 "Роз'яснення допустимих методiв амортизацiї" Поправки роз'яснюють принципи МСФЗ (IAS) 16 "Основнi засоби" i МСФЗ (IAS) 38 "Нематерiальнi активи", якi полягають в тому, що виручка вiдображає структуру економiчних вигiд, якi генеруються в результатi дiяльностi бiзнесу (частиною якого є актив), а не економiчнi вигоди, якi споживаються в рамках використання активу. В результатi заснований на виручцi метод не може використовуватися для амортизацiї основних засобiв i може використовуватися тiльки в рiдкiсних випадках для амортизацiї нематерiальних активiв. Поправки застосовуються перспективно i не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства, оскiльки вона не використовувала заснований на виручцi метод для амортизацiї своїх необоротних активiв. Поправки до МСФЗ (IAS) 16 i МСФЗ (IAS) 41 "Сiльське господарство: плодовi культури" Поправки вносять змiни до вимог до облiку бiологiчних активiв, якi вiдповiдають визначенню плодових культур. Згiдно з поправками бiологiчнi активи, якi вiдповiдають визначенню плодових культур, бiльш не належать до сфери застосування МСФЗ (IAS) 41 "Сiльське господарство". Замiсть цього до них застосовуються положення МСФЗ (IAS) 16. Пiсля первiсного визнання плодовi культури будуть оцiнюватися вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 16 по накопиченим фактичними витратами (до дозрiвання) i з використанням моделi облiку за первiсною вартiстю або моделi переоцiнки (пiсля дозрiвання ). Поправки також зобов'язують, щоб продукцiя, яка росте на плодових культурах, як i ранiше залишалася в рамках сфери застосування МСФЗ (IAS) 41 i оцiнювалась за справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на продаж. Вiдносно державних субсидiй, що вiдносяться до плодових культур, буде застосовуватися МСФЗ (IAS) 20 "Облiк державних грантiв i розкриття iнформацiї про державну допомогу". Поправки застосовуються ретроспективно i не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства, оскiльки у Товариства вiдсутнi плодовi культури. Поправки до МСФЗ (IAS) 27 "Метод пайової участi в окремих фiнансових звiтах" Поправки дозволяють органiзацiям використовувати метод пайової участi для облiку iнвестицiй в дочiрнi органiзацiї, спiльнi пiдприємства та асоцiйованi органiзацiї в окремих фiнансових звiтах. Органiзацiї, якi вже застосовують МСФЗ i приймають рiшення про перехiд на метод пайової участi в своїх окремих фiнансових звiтах, повиннi застосовувати цю змiну ретроспективно. Поправки не впливають на консолiдовану фiнансову звiтнiсть Товариства. "Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2012-2016 рр." Даний документ включає в себе наступнi поправки: МСФЗ (IFRS) 5 "Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть"Вибуття активiв (або вибуваючих груп) здiйснюється, як правило, за допомогою продажу або розподiлу власникам. Поправка роз'яснює, що перехiд вiд одного методу вибуття до iншого повинен вважатися не новим планом з вибуття, а продовженням початкового плану. Таким чином, застосування вимог МСФЗ (IFRS) 5 не переривається. Дана поправка застосовується перспективно. Поправки не впливають на консолiдовану фiнансову звiтнiсть Товариства. МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї" (I) Договори на обслуговування Поправка роз'яснює, що договiр на обслуговування, що передбачає сплату винагороди, може являти собою подальшу участь у фiнансовому активi. Для визначення необхiдностi розкриття iнформацiї органiзацiя повинна оцiнити характер винагороди i угоди вiдповiдно до вказiвок щодо подальшої участi в МСФЗ (IFRS) 7. Оцiнка того, якi договори на обслуговування є подальшою участю, повинна бути проведена ретроспективно. Однак розкриття iнформацiї є необхiдним для перiодiв, що починаються до рiчного перiоду, в якому органiзацiя вперше застосовує дану поправку. Поправки не впливають на консолiдовану фiнансову звiтнiсть Товариства. (Ii) Застосування поправок до МСФЗ (IFRS) 7 в скороченiй промiжнiй фiнансовiй звiтностi Поправка роз'яснює, що вимоги до розкриття iнформацiї про взаємозалiк не застосовуються до скороченою промiжної фiнансової звiтностi, за винятком випадкiв, коли така iнформацiя представляє собою значнi оновлення iнформацiї, вiдображеної в останньому рiчному звiтi. Дана поправка застосовується ретроспективно. Поправки не впливають на консолiдовану фiнансову звiтнiсть Товариства. МСФЗ (IAS) 19 "Виплати працiвникам" Поправка роз'яснює, що розвиненiсть ринку високоякiсних корпоративних облiгацiй оцiнюється на пiдставi валюти, в якiй облiгацiя деномiнована, а не країни, в якiй облiгацiя випущена. При вiдсутностi розвиненого ринку високоякiсних корпоративних облiгацiй, деномiнованих в певнiй валютi, необхiдно використовувати ставки за державними облiгацiями. Дана поправка застосовується перспективно. Поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства. МСФЗ (IAS) 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть" Поправка роз'яснює, що iнформацiя за промiжний перiод повинна бути розкрита або в промiжнiй фiнансовiй звiтностi, або в iншому мiсцi промiжного фiнансового звiту (наприклад, в коментарях керiвництва або в звiтi про оцiнку ризикiв) iз зазначенням вiдповiдних перехресних посилань в промiжнiй фiнансовiй звiтностi. Iнша iнформацiя в промiжному фiнансовому звiтi повинна бути доступна для користувачiв на тих же умовах i в тi ж термiни, що i промiжна фiнансова звiтнiсть. Дана поправка застосовується ретроспективно. Поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства.

Поправки до МСФЗ (IAS) 1 "Iнiцiатива в сферi розкриття iнформацiї" Поправки до МСФЗ (IAS) 1 швидше роз'яснюють, а не значно змiнюють, iснуючi вимоги МСФЗ (IAS) 1. Поправки роз'яснюють наступне: o вимоги до суттєвостi МСФЗ (IAS) 1; o окремi статтi у звiтi (ах) про прибуток або збиток i ПКД i в звiтi про фiнансовий стан можуть бути дезагрегованi; o у органiзацiй є можливiсть вибирати порядок подання примiток до фiнансової звiтностi; o частка ПКД асоцiйованих органiзацiй i спiльних пiдприємств, якi облiковуються за методом участi в капiталi, має бути викладена агрегованих в рамках однiєї статтi i класифiкуватися як статтi, якi будуть чи не будуть згодом рекласифiковано в чистий прибуток або збиток. Крiм цього, поправки роз'яснюють вимоги, якi застосовуються при поданнi додаткових промiжних пiдсумкових сум у звiтi про фiнансовий стан i звiтi (ах) про прибуток або збиток i ПКД. Данi поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства. Поправки до МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12 та МСФЗ (IAS) 28 "Iнвестицiйнi органiзацiї: застосування виключення з вимоги про консолiдацiю" Поправки розглядають питання, якi виникли при застосуваннi винятку щодо iнвестицiйних органiзацiй згiдно з МСФЗ (IFRS) 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть". Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 роз'яснюють, що виключення з вимоги про подання консолiдованої фiнансової звiтностi застосовується i до материнської органiзацiї, яка є дочiрньою органiзацiєю iнвестицiйної органiзацiї, якщо iнвестицiйна органiзацiя оцiнює всi свої дочiрнi органiзацiї за справедливою вартiстю. Крiм цього, поправки до МСФЗ (IFRS) 10 роз'яснюють, що консолiдацiї пiдлягає тiльки така дочiрня органiзацiя iнвестицiйної органiзацiї, яка сама не є iнвестицiйною органiзацiєю i надає iнвестицiйнiй органiзацiї допомiжнi послуги. Всi iншi дочiрнi органiзацiї iнвестицiйної органiзацiї оцiнюються за справедливою вартiстю. Поправки до МСФЗ (IAS) 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi органiзацiї та спiльнi пiдприємства" дозволяють iнвестору при застосуваннi методу участi в капiталi зберегти оцiнку за справедливою вартiстю, застосовану його асоцiйованою органiзацiєю або спiльним пiдприємством, яке є iнвестицiйною органiзацiєю, до своїх власних часток участi в дочiрнiх органiзацiях. Цi поправки застосовуються ретроспективно i не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства, оскiльки Товариство не застосовує виключення з вимоги про консолiдацiю. Пiдприємство не зазначає всi стандарти та iнтерпретацiї, якi ще не вступили в дiю, а в якостi альтернатив i вимогам МСФЗ (IAS) 8.30 перерахувало лише тi стандарти, якi ймовiрно можуть мати вплив на фiнансову звiтнiсть у майбутньому. Основнi засоби Термiни корисного використання основних засобiв Об'єкти основних засобiв вiдображаються за первинною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї. Оцiнка термiну корисного використання об'єктiв основних засобiв є предметом судження керiвництва, що 'рунтується на досвiдi експлуатацiї подiбних об'єктiв основних засобiв. При визначеннi величини термiну корисного використання активiв керiвництво розглядає спосiб застосування об'єкту, темпи його технiчного старiння, фiзичний знос i умови експлуатацiї. Змiни у вказаних передумовах можуть вплинути на коефiцiєнти амортизацiї в майбутньому. Способи утримання активiв Товариства Активи пiдприємства щорiчно iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства. При цьому витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв здiйснюються для вiдновлення або пiдтримання очiкуваних вiд них майбутнiх економiчних вигiд та списуються на витрати в момент їх виникнення. Витрати, пов'язанi з полiпшенням стану основних засобiв, що приводять до збiльшення очiкуваних майбутнiх економiчних вигiд, включаються до балансової вартостi основних засобiв. Основнi засоби Товариства знаходяться за його мiсцем розташування. Екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв пiдприємства. На даний час Товариство не визначилося щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв. В результатi за звiтний перiод суттєвих змiн у складi основних засобiв не вiдбувалося, планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв Товариством не складалося. Пiсля початкового визнання об'єкти основних засобiв та нематерiальнi активи в подальшому облiковуються за iсторичною собiвартiстю з вирахуванням накопиченої амортизацiї. Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом. Усi необоротнi (матерiальнi та нематерiальнi) активи пiдлягають амортизацiї (крiм землi та незавершених капiтальних iнвестицiй). За кожним об'єктом необоротних активiв визначається вартiсть, яка амортизується. Термiни корисного використання основних засобiв Об'єкти основних засобiв вiдображаються за первинною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї. Оцiнка термiну корисного використання об'єктiв основних засобiв є предметом судження керiвництва, що 'рунтується на досвiдi експлуатацiї подiбних об'єктiв основних засобiв. При визначеннi величини термiну корисного використання активiв керiвництво розглядає спосiб застосування об'єкту, темпи його технiчного старiння, фiзичний знос i умови експлуатацiї. Змiни у вказаних передумовах можуть вплинути на коефiцiєнти амортизацiї в майбутньому. Амортизацiю основних засобiв Пiдприємство нараховує iз застосуванням прямолiнiйного методу, який дiяв на протязi 2016 року, за яким первiсна вартiсть активу рiвномiрно зменшується до лiквiдацiйної вартостi протягом строку корисного використання об'єкта. При нарахуваннi амортизацiї понижуючий коефiцiєнт не застосовувався. Амортизацiя основних засобiв нараховується з метою списання активiв впродовж термiну їх корисного використання. Нарахування робиться з використанням наступних встановлених термiнiв корисного використання: Найменування групи основних засобiв Строк експлуатацiї (рокiв) Будiвлi та споруди та передавальнi пристрої 10-20 Машини i обладнання 5 Транспорт 5 Iнструменти, прилади, iнвентар (Меблi i офiсне устаткування) 4 Iншi основнi засоби 12 Iншi необоротнi матерiальнi активи 8 Щодо знецiнення основних засобiв. Аналiз знецiнення основних засобiв вимагає оцiнки вартостi використання активу або групи активiв, що генерує самостiйний грошовий потiк. При оцiнцi вартостi використання застосовувалося дисконтування очiкуваних майбутнiх грошових потокiв до їх поточної вартостi по ставцi дисконтування до вирахування податкiв, яка вiдбиває поточну ринкову оцiнку тимчасової вартостi грошей i оцiнку ризикiв, властивих цьому активу. Станом на 31 грудня 2016 року ознак знецiнення основних засобiв не спостерiгалося. Строки корисного використання та правила нарахування амортизацiї визначенi Облiковою полiтикою Пiдприємства. Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи амортизуються 100 % при введеннi в експлуатацiю. Вартiсть основних засобiв, що переданi в заставу _-_ тис. грн. Основних засобiв, що тимчасово не використовуються немає. Малоцiннi та швидкозношуванi предмети Предмети, термiн використання яких менше одного року, що супроводжують виробничий процес протягом звiтного перiоду, облiковуються на рахунку 22 "Малоцiннi та швидкозношуванi предмети". У момент передачi таких активiв в експлуатацiю списуються з балансу (у розмiрi 100% вiд їх вартостi) з одночасною органiзацiєю їх оперативного кiлькiсного облiку за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдальних особах протягом строку фактичного використання таких предметiв. Малоцiннi необоротнi активи. В складi малоцiнних необоротних активiв облiковуються об'єкти вартiстю до 2500 грн. (без ПДВ) та очiкуваним термiном використання (експлуатацiї) бiльше одного року (або операцiйного циклу). Амортизацiя малоцiнних необоротних активiв нараховується у першому мiсяцi їх використання (в момент введення в експлуатацiю) у розмiрi 100% їх вартостi вiдповiдно до ст. 145.1.6 Податкового Кодексу України №2755 Малоцiннi необоротнi активи списуються з балансу в мiсяцi введення їх в експлуатацiю. Нематерiальнi активи Визнання, оцiнку та облiк нематерiальних активiв здiйснюється згiдно iз положеннями Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 38 (МСБО 38) "Нематерiальнi активи" з урахуванням ст.145.1.1 Податкового Кодексу України №2755 вiдповiдно до визначених груп. Нематерiальнi активи вiдображаються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї. Первiсна вартiсть нематерiальних активiв складається з цiни придбання, мита, непрямих податкiв, що не пiдлягають вiдшкодуванню, та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з їх придбанням та доведенням до стану, у якому вони придатнi для використання за призначенням. Первiсна вартiсть нематерiальних активiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних iз удосконаленням цих нематерiальних активiв i пiдвищенням їх можливостей, якi сприятимуть збiльшенню первiсно очiкуваних майбутнiх економiчних вигод вiд використання об'єкта нематерiальних активiв. Витрати, що здiйснюються для пiдтримання об'єкта нематерiальних активiв в придатному для використання станi та одержання первiсно очiкуваних майбутнiх економiчних вигод вiд його використання, включаються до складу витрат звiтного перiоду. Пiсля первiсного визнання нематерiальний актив вiдображається за його собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Одиницею облiку вважати окремий об'єкт нематерiальних активiв. Товариство визначає термiн користування нематерiальними активами, який становить вiд 1 до 5 рокiв. Амортизацiя нематерiальних активiв проводиться прямолiнiйним методом, виходячи з первiсної вартостi нематерiальних активiв i норми амортизацiї, обчисленої виходячи з термiну корисного використання цього об'єкту. Лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв нематерiальних активiв прирiвняна до нуля. Капiталiзацiя вартостi нематерiальних активiв, отриманих Товариством в результатi розробки, вiдбувається при дотриманнi наступних критерiїв: " Товариство має намiр, технiчну можливiсть та ресурси для доведення нематерiального активу до стану, у якому вiн придатний для реалiзацiї або використання; " Товариство має можливiсть отримання майбутнiх економiчних вигод вiд реалiзацiї або використання нематерiального активу; " Товариство має iнформацiю для достовiрного визначення витрат, пов'язаних з розробкою нематерiального активу. Нематерiальних активiв на балансi Товариства станом на 31.12.2016 року немає. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї Станом на 31.12.2016 р. на балансi Публiчного акцiонерного товариства "Днiпродзержинський рiчковий порт" облiковуються довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств на суму 2787 тис. грн. До складу iнвестицiй входять акцiї ПАТ "ФК "Авангард" з метою отримання прибутку. Запаси Запаси враховуються по найменшiй з двох величин: собiвартостi i можливої чистої цiни продажу. " Запаси визнаються активом, якщо iснує iмовiрнiсть того, що Товариство отримає в майбутньому економiчнi вигоди, пов'язанi з їх використанням, та їх вартiсть може бути достовiрно визначена. Собiвартiсть запасiв складається з: " цiни придбання за вирахуванням торговельних та iнших знижок, " ввiзного мита та iнших податкiв (окрiм тих, що згодом вiдшкодовуються суб'єктовi господарювання податковими органами), " витрат на транспортування, навантаження i розвантаження та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням готової продукцiї, матерiалiв та послуг. У разi продажу, вiдпуску у виробництво чи iншого вибуття запасiв Товариство використовує метод собiвартостi перших за часом надходження запасiв (метод ФIФО "перше надходження - перший видаток"). Оцiнка запасiв на дату балансу вiдображається в облiку Товариства по собiвартостi. Собiвартiсть готової продукцiї i незавершеного виробництва включає вартiсть сировини i матерiалiв, витрати на оплату працi виробничих робiтникiв i iншi прямi витрати, а також вiдповiдну долю виробничих накладних витрат (розраховану на основi нормативного використання виробничих потужностей). Чиста можлива цiна продажу - це розрахункова цiна продажу в процесi звичайної дiяльностi за вирахуванням витрат на завершення виробництва i витрат з продажу. На звiтну дату стаття "Запаси" включає вартiсть сировини та матерiалiв i будiвельних матерiалiв. Заставленого майна для забезпечення по кредиту, або iнших обмеження в користуваннi майном Товариства, станом на 31.12.2016 року немає. Найменування груп запасiв Станом на 31.12.2016 року, тис. грн. Сировина i матерiали 1 Паливо 53 МШП 14 Товари 128 Всього: 196 Дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть облiковується за нижчою з двох вартостей: або балансова (справедлива) вартiсть, або вартiсть очiкуваного вiдшкодування, i складається з заборгованостей: " Дебiторська заборгованiсть за товари роботи, послуги на суму 1665 тис. грн., строк погашення на протязi 12 мiсяцiв з дати балансу; " iнша поточна дебiторська заборгованiсть, до складу якої включено розрахунки з бюджетом, за виданими авансами, розрахунки з iншими дебiторами, розрахунки за соцiальним страхуванням. Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2016 р. № п/п Види дебiторської заборгованостi Всього на кiнець року У тому числi по термiнах непогашення До 12 мiсяцiв Вiд 12 до 18 мiсяцiв Вiд 18 до 36 мiсяцiв 1 2 3 4 5 6 1 Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 939 939 - - 2 За виданими авансами 677 677 - - 3 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 4 4 - -

Знецiнення дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншiй дебiторськiй заборгованостi. Керiвництво оцiнює вiрогiднiсть погашення дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншiй дебiторськiй заборгованостi на пiдставi аналiзу по окремих клiєнтах. При проведеннi такого аналiзу до уваги беруться наступнi чинники: аналiз дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншiй дебiторськiй заборгованостi по термiнах, їх зiставлення з термiнами кредитування клiєнтiв, фiнансове положення клiєнтiв i погашення ними заборгованостi у минулому. Якби фактично вiдшкодованi суми були меншими, нiж за оцiнками керiвництва, Пiдприємству довелося б враховувати додатковi витрати на знецiнення. Станом на 31.12.2016 року Товариство не нараховувало резерв сумнiвних боргiв У звiтному роцi списано безнадiйну дебiторську заборгованiсть не списували. Грошовi кошти Грошовi кошти включають суму грошей в касi, на поточних рахунках i депозитах до запитання. Пiдприємство використовує прямий метод, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв. Грошовi потоки, якi виникають вiд операцiй в iноземнiй валютi, вiдображаються у функцiональнiй валютi Пiдприємства, iз застосуванням до суми в iноземнiй валютi такого курсу обмiну функцiональної валюти на iноземну валюту, який був на дату грошового потоку. Грошовi потоки, деномiнованi в iноземнiй валютi, вiдображаються способом, який вiдповiдає вимогам МСБО 21 "Вплив змiн валютних курсiв". Грошовi кошти, що вiдображаються за статтею балансу "Грошовi кошти та їх еквiваленти" завжди доступнi для оплати поточних зобов'язань i не є предметом будь-яких договiрних обмежень щодо їх використання для погашення боргових зобов'язань. До складу статтi "Грошовi кошти" включенi: № з/п Найменування Станом на 31.12.2016 р. 1 Грошовi кошти в касi пiдприємства - 2 Грошовi кошти на поточних рахунках в банку 254 Грошовi кошти в дорозi Еквiваленти грошових коштiв 3 Разом 254 Згiдно "Звiту про рух грошових коштiв" iншi надходження грошових коштiв в результатi операцiйної дiяльностi, отриманi пiдприємством за 2016 рiк 15539 тис. грн. i включають надходження вiд: № п/п Змiст операцiї Сума 2016 р. 1 Реалiзацiї продукцiї (товарiв,робiт,послуг) 15374 2 Надходження вiд повернення авансiв 136 3 Надходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв 29 4 Повернення податкiв i зборiв 5 Надходження вiд цiльового фiнансування 6 Надходження авансiв вiд покупцiв i замовникiв 7 Надходження вiд боржникiв неустойки (штрафiв, пенi) 8 Надходження вiд операцiйної оренди всього 15539 До складу витрат в результатi операцiйної дiяльностi згiдно "Звiту про рух грошових коштiв" за 2016 рок включенi грошовi кошти, направленi на: №№ пп Змiст операцiї Сума 2016 рiк 1 Витрачання на оплату робiт, послуг 2 Витрачання на оплату авансiв 12520 3 Оплату працi 1375 4 Вiдрахувань на соцiальнi заходи 332 5 Зобов"язань з податкiв i зборiв 654 6 Iншi витрачення 612 Разом: 15493 Заставленого майна або iнших обмеження в користуваннi майном Товариства, станом на 31.12.2016 року немає. Статутний i власний капiтал. Власний капiтал Публiчного акцiонерного товариства "Днiпродзержинський рiчковий порт" станом на 31.12.2016 р., облiковується в сумi 1399 тис. грн., та складається з наступного: " Статутний капiтал 1103 тис. грн. " Нерозподiлений прибуток 296 тис. грн. Статутний капiтал пiдприємства станом на 31.12.2016 р. становить 1 103 434,50 гривень, який подiлений на 22 068 690 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,05 грн. Частка простих акцiй у статутному капiталi складає 100%. Акцiї були сплаченi в термiн i способом передбаченим установчими документами. Випуск акцiй був здiйснений з додержанням правил та вимог Закону України "Про цiннi папери та фондову бiржу". Формування статутного капiталу було виконано з дотриманням вимог Закону України "Про господарськi товариства". За даними первинних облiкових регiстрiв бухгалтерського облiку станом на 31.12.2016 р. внески здiйснено у повному обсязi. Бухгалтерський облiк власного капiталу ведеться на балансових рахунках 4 класу Плану рахункiв, аналiтичний облiк вiдповiдає синтетичному. Аудитор пiдтверджує правильнiсть та адекватнiсть визначення власного капiталу, його структури та призначення. В Статутному капiталi частка держави вiдсутня. Кредиторська заборгованiсть Кредиторська заборгованiсть включає в себе заборгованiсть по кредиту, за одержаними авансами, за товарами та послугами та iншу кредиторську заборгованiсть. Уся кредиторська заборгованiсть облiковується на основi методу нарахування. Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями представлена у наступнiй таблицi: Показники На 31.12.2016 року Разом В тому числi: В iноземнiй валютi В нацiональнiй валютi (тис. грн.) Iншi довгостроковi зобов'язання 7146 - 7146 Всього: 7146 - 7146 До складу заборгованостi входять наступнi зобовязання: заборгованiсть за товари, строк погашення - грудень 2018 року. Строка балансу 1595 - 7146,0 т.грн., в т.ч.: " ТОВ "Грейн-Опт" - 526468,00 грн. " ТОВ "Днепротехком" - 387202,04 грн. " ТОВ "Торг Консар" - 2449189,02 грн. " ТОВ "Форос-сервiс" - 3783120,0 грн. Поточна кредиторська заборгованiсть станом на 31.12.2016 р. № з/п Найменування статтi Станом на 31.12.2016 р. За товари, роботи, послуги 275 Поточнi зобов'язання за розрахунками: З бюджетом 6 Зi страхування - З оплати працi З одержаних авансiв 23 З учасниками - Разом 304 В рядку 1690 "Iншi поточнi зобов'язання" балансу пiдприємства вiдображенi наступнi зобов'язання, що не знайшли свого вiдображення в iнших статтях балансу, а саме: № з/п Показник На 31.12.2016 р. 1 Заборгованiсть по товарнiй позицiї 2 Заборгованiсть по фiнансовiй допомозi 3 Заборгованiсть перед iншими кредиторами 112 4 Заборгованiсть до бюджету(вiйськовий збiр,оренду землi), пдв 5 Заборгованiсть за земельнi паї 4 Всього: 112 Сума кредиторської заборгованостi, по якiй закiнчується термiн позовної давностi, списується за кожним зобов'язанням на пiдставi даних проведеної iнвентаризацiї i наказу (розпорядження) керiвника пiдприємства. Визнання доходу У вiдповiдностi з нормами Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 18 (МСБО 18), Дохiд - це валове надходження економiчних вигiд протягом перiоду, що виникає в ходi звичайної дiяльностi суб'єкта господарювання, коли власний капiтал зростає в результатi цього надходження, а не в результатi внескiв учасникiв власного капiталу. Справедлива вартiсть - це цiна, яка була б отримана вiд продажу активу або сплачена за передачу зобов'язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Визначення доходу вiд продажу товару: Дохiд вiд продажу товарiв визнається в разi задоволення всiх наведених далi умов: а) суб'єкт господарювання передав покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю на товар; б) за суб'єктом господарювання не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка, як правило, пов'язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими товарами; в) суму доходу можна достовiрно оцiнити; г) ймовiрно, що до суб'єкта господарювання надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю; та ') витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити. Визначення доходу вiд надання послуг: Якщо результат операцiї, яка передбачає надання послуг, може бути попередньо оцiнений достовiрно, дохiд, пов'язаний з операцiєю, має визнаватися шляхом посилання на той етап завершеностi операцiї, який iснує на кiнець звiтного перiоду. Результат операцiї може бути попередньо оцiнений достовiрно у разi задоволення всiх наведених далi умов: а) можна достовiрно оцiнити суму доходу; б) є ймовiрнiсть надходження до суб'єкта господарювання економiчних вигiд, пов'язаних з операцiєю; в) можна достовiрно оцiнити ступiнь завершеностi операцiї на кiнець звiтного перiоду; та г) можна достовiрно оцiнити витрати, понесенi у зв'язку з операцiєю, та витрати, необхiднi для її завершення Визначення доходу вiд використання третiми сторонами активiв Пiдприємства: Дохiд, який виникає в результатi використання третiми сторонами активiв Пiдприємства, що приносять вiдсотки, роялтi та дивiденди, визнаються якщо: а) є ймовiрнiсть, що економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю, надходитимуть до суб'єкта господарювання; та б) можна достовiрно оцiнити суму доходу. Дохiд має визнаватися на такiй основi: а) вiдсотки мають визнаватися iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка; б) роялтi мають визнаватися на основi принципу нарахування згiдно iз сутнiстю вiдповiдної угоди; та в) дивiденди мають визнаватися, коли встановлюється право акцiонера на отримання виплати. Дохiд звiтного перiоду в складається з наступного: " Чистий дохiд вiд реалiзацiї товарiв робiт послуг 12953 тис. грн. " Дохiд вiд одержаних вiдсоткiв 29 тис. грн. " Iншi операцiйнi доходи 427 тис. грн. Витрати Собiвартiсть формується з наступних статей: " матерiали з ТЗВ " заробiтна плата " вiдрахування на соцiальнi витрати " амортизацiя основних засобiв " електроенергiя Витрати, якi не включаються в собiвартiсть реалiзованої продукцiї, є витратами звiтного перiоду. В поточному 2016 роцi витрати складалася з наступних статей: " Матерiальнi затрати 7285 тис. грн. " Витрати на оплату працi 1436 тис. грн. " Вiдрахування на соцiальнi заходи 311 тис. грн. " амортизацiя основних засобiв 593 тис. грн. " Iншi операцiйнi витрати 2451 тис. грн. Податок на прибуток Податок на прибуток представлений сумою поточного податку на прибуток до сплати. Поточний податок Податок на прибуток обчислено вiдповiдно до законiв, якi в даний час дiють в Українi. Сума поточного податку до сплати розрахована вiд суми оподатковуваного прибутку за рiк. Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд чистого прибутку, який вiдображений у попередньому звiтi про сукупнi прибутки та збитки, тому що не включає статтi доходiв або витрат, що пiдлягають оподаткуванню в iншi роки i в подальшому не включає елементи, якi нiколи не будуть оподатковуватися або такi, що ведуть до зменшення бази оподаткування. Зобов'язання Товариства за поточним податком розраховується з використанням ставок податку, якi є чинними або набули чинностi на звiтну дату. Визнання поточних податкових зобов'язань та поточних податкових активiв Податок на прибуток вiдображається в облiку i звiтностi вiдповiдно до Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 12 (МСБО 12) "Податки на прибуток". Поточний податок за поточний i попереднi перiоди визнається як зобов'язання на суму, що не була сплачена. Якщо вже сплачена сума податкiв за поточний та попереднiй перiоди перевищує суму, яка пiдлягає сплатi за цi перiоди, то перевищення слiд визнавати як актив. Вигоду, пов'язану з податковим збитком, який можна зараховувати для вiдшкодування поточного податку попереднього перiоду, визнається як актив. Визнання вiдстрочених податкових зобов'язань i вiдстрочених податкових активiв. Тимчасовi рiзницi, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстрочене податкове зобов'язання визнається щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню, крiм тих випадкiв, коли такi рiзницi виникають вiд: а) первiсного визнання гудвiлу, або б) первiсного визнання активу чи зобов'язання в операцiї, яка: i) не є об'єднанням бiзнесу; та ii) не має пiд час здiйснення жодного впливу нi на облiковий, нi на оподатковуваний прибуток (податковий збиток). Тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню Вiдстрочений податковий актив визнається щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, якщо є ймовiрним, що буде отримано оподатковуваний прибуток, до якого можна застосовувати тимчасову рiзницю, яка пiдлягає вирахуванню, за винятком ситуацiй, коли вiдстрочений податковий актив виникає вiд первiсного визнання активу або зобов'язання в операцiї, яка: а) не є об'єднанням бiзнесу; та б) не впливає пiд час здiйснення операцiї нi на облiковий прибуток, нi на оподатковуваний прибуток (податковий збиток). Поточнi податковi зобов'язання (активи) за поточний i попереднiй перiоди оцiнюються за сумою, яку передбачається сплатити податковим органам (вiдшкодувати у податкових органiв) iз застосуванням ставок оподаткування та податкового законодавства, що дiють або превалюють до кiнця звiтного перiоду. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання оцiнюються за ставками оподаткування, якi передбачається використовувати в перiод реалiзацiї активу чи погашення зобов'язання, на основi ставок оподаткування та податкового законодавства, що дiють або превалюють до кiнця звiтного перiоду. Витрати з податку на прибуток, що визнанi витратами згiдно з МСБО 12 "Податок на прибуток" в звiтному перiодi не нараховувались. Вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань немає. Прибуток на акцiю вiд триваючої дiяльностi Прибутку, що припадає на власникiв звичайних акцiй за звiтний 2016 рiк немає. Iнформацiя щодо операцiй iз пов'язаними особами До пов'язаних сторiн або операцiй з пов'язаними сторонами належать: а) пiдприємства. якi прямо або опосередковано контролюють або перебувають пiд контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом зТовариством; б) асоцiйованi компанiї; в) спiльнi пiдприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником; г) члени провiдного управлiнського персоналу Товариства; е) близькi родичi особи, зазначеної в а) або г) ж) компанiї, що контролюють Товариство, або здiйснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий вiдсоток голосiв у Товариствi; з) програми виплат по закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв Товариства або будь якого iншого суб'єкта господарювання, який є пов'язаною стороною Товариства. 1. Операцiй з пов'язаними сторонами, за звiтний рiк у Товариства не було. 2. Витрат, визнаних протягом перiоду щодо безнадiйних або сумнiвних боргiв пов'язаних сторiн у звiтному роцi не було. 3. Компенсацiй провiдному управлiнському персоналу у звiтному роцi не було. Iнвентаризацiя активiв i зобов'язань Для забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi пiдприємство провело рiчну iнвентаризацiю активiв i зобов'язань, пiд час якої було перевiрено i документально пiдтверджено їх наявнiсть, стан i оцiнка. Згiдно наказу вiд 20.09.2016 за № 57 "Про проведення рiчної iнвентаризацiї" iнвентаризацiї пiдлягали: " запаси, товари, незавершене виробництво, готова продукцiя, основнi засоби, iншi необоротнi активи, нематерiальнi активи, устаткування в монтажi, розрахунки з дебiторами i кредиторами за станом на 31.12.2016 року; " каса, грошовi кошти на рахунку банку, розрахунки з установами банку, резерв на виплату вiдпусток працiвникам i резерв сумнiвних боргiв за станом на 31.12.2016 року. На пiдставi рiшень центральної iнвентаризацiйної комiсiї, якi затвердженi керiвництвом акцiонерного товариства, всi знайденi iнвентаризацiйнi рiзницi адекватно вiдображенi в бухгалтерському облiку пiдприємства, i, вiдповiдно, у складi фiнансової звiтностi за 2016 рiк. Дивiденди В 2016 роцi, дивiденди не нараховувались. Управлiння фiнансовими ризиками. В своїй дiяльностi компанiя знаходиться пiд впливом цiлого ряду фiнансових ризикiв, зокрема ринковий ризик (в тому числi цiновий ризик, валютний ризик, ризик грошових потокiв), кредитний ризик i ризик лiквiдностi. Управлiння ризиками здiйснюється керiвництвом в тiсному спiвробiтництвi з правлiнням та операцiйними пiдроздiлами компанiї, що дозволяє звести їх до оптимальної межi. Ринковий ризик. Компанiя знаходиться пiд впливом ринкового ризику. Ринковi ризики виникають в зв'язку з вiдкритими позицiями по iноземних валютах, процентних зобов'язаннях, дольових iнвестицiях, якi знаходяться пiд впливом загальних та специфiчних коливань ринку. Керiвництвом здiйснюється контроль за рiвнем ризику, однак немає гарантiї отримання збиткiв у випадку значних ринкових змiн. Валютний ризик. Рiвень валютного ризику визначається позиковими коштами, фiнансовими iнструментами, розрахунок по яких здiйснюється по валовiй сумi грошовими коштами. Зростаюча внутрiшня нестабiльнiсть в країнi привела до волатильностi валютного ринку i стала причиною iстотного падiння гривнi по вiдношенню до основних iноземних валют. Керiвництву компанiї не пiдконтрольний ризик змiни обмiнного курсу гривнi, який призводить до значних збиткiв при перерахунку зобов'язань, виражених в iноземнiй валютi, компанiя не проводить хеджування своїх валютних позицiй. Ризик процентної ставки. Компанiя не має значних процентних активiв, тому доходи та грошовi потоки по основнiй дiяльностi не залежать вiд змiни ринкових процентних ставок. Ризик змiни процентної ставки зв'язаний з довгостроковими позиковими коштами, отриманими компанiєю. Iнформацiя по процентних ставках наведена в Примiтцi 19. Цiновий ризик. Компанiя знаходиться пiд впливом ризику змiни цiн на сировину та матерiали, енергоресурси, що може привести до значних втрат та змiни цiн на продукцiю. Кредитний ризик. Компанiя знаходиться пiд впливом кредитного ризику, який полягає в тому, що одна iз сторiн операцiй з фiнансовими iнструментами послужить причиною фiнансових збиткiв iншої сторони внаслiдок невиконання зобов'язань по договору. Кредитний ризик зв'язаний з грошовими коштами та їх еквiвалентами, торговими операцiями з контрагентами, включаючи непогашену дебiторську заборгованiсть та зобов'язання по операцiях. Для вiдкриття розрахункових рахункiв керiвництво вибирає тiльки лiдируючi українськi банки, якi на момент розмiщення коштiв вважаються найменш ризиковими. У компанiї немає формальної кредитної полiтики у вiдношеннi до контрагентiв, рiвень кредитного ризику контролюється в оперативному режимi тiльки по значних сумах. Компанiя не вимагає забезпечення заставою дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi та iншiй дебiторськiй заборгованостi. Компанiя створює резерв сумнiвних боргiв, який сформовано за методом абсолютної суми сумнiвної заборгованостi на основi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв. Компанiя не створює резерв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi зв'язаних сторiн. Ризик лiквiдностi. Обачнiсть при управлiннi ризиком лiквiдностi передбачає наявнiсть достатньої суми грошових коштiв для виконання зобов'язань при настаннi термiнiв їх погашення. Компанiя здiйснює активне управлiння i контроль за лiквiднiстю шляхом складання бюджетiв, в яких передбачено включення всiх необхiдних коштiв для забезпечення фiнансових потреб. Також в доповнення до чистих грошових потокiв постiйно пiдтримується наявнiсть мiнiмального залишку грошових коштiв на рахунках. Для управлiння одночасно кредитним ризиком та ризиком лiквiдностi використовується практика передплати. Управлiння капiталом У областi управлiння капiталом керiвництво Товариства ставить перед собою за мету гарантувати Пiдприємству можливiсть ведення безперервної дiяльностi для забезпечення доходiв акцiонерам i вигод iншим зацiкавленим сторонам, а також пiдтримка оптимальної структури капiталу з метою зниження витрат на його залучення. Для пiдтримки структури капiталу i її коригування Пiдприємство може коригувати суму дивiдендiв, що виплачуються акцiонерам, зробити повернення капiталу акцiонерам, випустити новi акцiї або продати активи для зниження заборгованостi. Опис обраної полiтики щодо фiнансування дiяльностi емiтента, достатнiсть робочого капiталу для поточних потреб, можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента ВАТ "Днiпродзержинський рiчковий порт" працюї на умовах самофiнансування i госпрозрахунку. Позики банку у 2016 роцi не використовувалися. Фiнансування технiчного розвитку та впровадження нових потужностей здiйснювалося за рахунок власних коштiв. Достатнiсть робочого капiталу поточних потреб забезпечено. Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента щонайменше на рiк Згiдно з попереднiми прогнозами, при умовi пiдвищення платоспроможностi споживачiв послуг, передбачаїться збiльшення обсягiв люроблених вантажiв та iнших робiт i послуг порту. На 2016 рiк передбачаїться збiльшення рентабельностi виконання робiт та послуг, збереження окремих позитивних показникiв та досягнення дооподатково? прибутковостi. У сферi реалiзацi? дiяльнiсть буде спрямована на розширення ринкiв збуту, пiдвищення рiвня комерцiйно? роботи та маркетингу, заключенню нових договорiв на надання послуг, обсягiв реалiзацi?, бiльш ефективно? дiяльностi в умовах збiльшення прозоростi дiяльностi Фактичний вплив змiн оцiнок в звiтi за 2016 рiк: Пiдготовка фiнансових звiтiв Товариства вiдповiдно до МСФО вимагає вiд менеджменту робити певнi припущення i оцiнки, якi зачiпають звiтнi суми активiв i зобов'язань, доходiв, витрат i умовних зобов'язань. Припущення i оцiнки вiдносяться в основному до визначення термiнiв експлуатацiї, оцiнки запасiв, визнання i вимiру забезпечень i погашення майбутнiх податкових вигод. Усi припущення i оцiнки 'рунтованi на чинниках, вiдомих на кiнець звiтного перiоду. Вони визначаються на основi найбiльш вiрогiдного результату майбутнього розвитку бiзнесу, включаючи ситуацiю в секторi, де дiє Товариство i загальне бiзнес-середовище. Оцiнки i очiкування, що лежать в їх основi, регулярно переглядаються. Фактичнi суми можуть вiдрiзнятися вiд припущень i оцiнок, якщо бiзнес-умови розвиваються не так, як чекало Товариство на кiнець звiтного перiоду. Як тiльки з'являється нова iнформацiя, рiзницi вiдбиваються в звiтi про прибуток i, вiдповiдно, мiняються припущення. Ця фiнансова звiтнiсть затверджена керiвництвом 03 березня 2017 року i пiдписана вiд iменi керiвництва наступними посадовцями: Голова правлiння ___________________ Бурхан Сергiй Олегович Головний бухгалтер ___________________ Солонiхiна Надiя Iванiвна