Приватне акціонерне товариство "Річковий порт"

     
 
Дата розміщення: 27.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 10840 10951 0 0 10840 10951
будівлі та споруди 5394 5394 0 0 5394 5394
машини та обладнання 4468 4492 0 0 4468 4492
транспортні засоби 776 776 0 0 776 776
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 202 289 0 0 202 289
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 10840 10951 0 0 10840 10951
Опис За 2017 рік нараховано зносу - 7365 тис.грн Ступінь зносу: будівлі та споруди - 40%, машини та обладнання - 60%,транспортні засоби - 94%, інші засоби - 77%. Ступінь використання-4%. Обмеження на використання майна емітента не було.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 1473 1399
Статутний капітал (тис.грн.) 1103 1103
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 1103 1103
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до пункту 2 статтi 14 Закону України "Про акцiонернi товариства" № 514-VI вiд 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Власний капiтал (вартiсть чистих активiв) товариства - рiзниця мiж сукупною вартiстю активiв товариства та вартiстю його зобов'язань перед iншими особами
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(1473.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(1103.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.